Tussenkomst reiskosten andersvaliden en langdurige zieken

Door de stad Oudenburg wordt een tussenkomst in de reiskosten van andersvaliden en langdurige zieken verleend.

Wie komt in aanmerking voor deze tussenkomst?

  • langdurige zieke: minstens 1 jaar ziek en werkonbekwaam zijn (medisch attest nodig)
  • andersvalide: officieel 66% werkonbekwaam zijn
  • andersvalide kind: kind dat wegens handicap niet kan deelnemen aan gewoon vakantieverblijf van valide kinderen (medisch attest nodig)

Voorwaarden

  • vakantieverblijf met minstens 4 overnachtingen;
  • vakantieverblijf moet aangepast zijn aan en ingericht zijn voor andersvalide personen.

Bedrag van de tussenkomst

beperkt tot de werkelijke kostprijs met een maximum van 24,79 euro per persoon en per jaar.

Aanvraag tussenkomst

  • aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen met de vereiste bewijsstukken;
  • uiterlijk binnen de 3 maand na het einde van de vakantieperiode.

Bewijsstukken

  • attest met vermelding van de toegekende invaliditeitsgraad OF attest van een erkend ziekenfonds voor de langdurige ziekteperiode;
  • attest waaruit blijkt dat de sociale organisatie of het erkend ziekenfonds gemachtigd is om soortgelijke vakantieverblijven in te richten;
  • betalingsbewijs van de gemaakte kosten, opgemaakt door de sociale vereniging of het erkend ziekenfonds.