Transparantie

Toelichting
In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (artikel 52bis) is bepaald dat elk gemeenteraadslid (en elk lid van het college van burgemeester en schepenen dat geen lid van de gemeenteraad is) jaarlijks tegen 30 juni aan de gemeentesecretaris een overzicht dient te bezorgen van de mandaten (zowel publieke als private) die hij (hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks) tijdens het voorbije kalenderjaar heeft waargenomen, met opgave van de jaarlijkse brutovergoeding. De zuiver private mandaten (en persoonlijke inkomsten) uit hoofde van een zelfstandige beroepsactiviteit dienen niet in het overzicht te worden opgenomen.
Het overzicht wordt tegen uiterlijk 30 september op de website van de stad gepubliceerd.