Taak

De sportraad heeft als taak advies te geven, op eigen initiatief of op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid. Het is één van de officiële adviesorganen van het gemeentebestuur.

De sportraad speelt aldus een belangrijke rol bij de totstandkoming en de evaluatie van het sportbeleidsplan.

De sportraad draagt ook bij tot een betere coördinatie van het plaatselijke sportaanbod in al zijn facetten (zowel competitief als recreatief), en dit door het stimuleren van overleg en samenwerking tussen de verschillende verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die werkzaam zijn in Oudenburg op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en openluchtrecreatie.

De sportraad neemt zelf ook initiatieven inzake de bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding. De belangrijkste initiatieven zijn de Lenteloop en de Challenge voor kinderen en volwassenen.

Wettelijke basis: het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid.