Ter Beke

Naar aanleiding van de aanleg van sporthal Ter Beke en de heraanleg van de aanpalende sportinfrastructuur in het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw werd het terrein eerst archeologische onderzocht. Een eerste reeks werkputten werd aangelegd in de zone onmiddellijk ten oosten van de lagere school van de basisschool Heilige Familie. De belangrijkste werkput werd aangelegd op de plek waar de sporthal zou worden ingeplant. Een deel van de sporen in deze werkput is toe te schrijven aan een perceelsgrachtencomplex met bijhorende structuren (grachten, greppels, poelen, twee waterputten en kuilen) uit de Hoge Keizertijd. In de Romeinse tijd werd er op die plek voornamelijk vee geweid en ontdeed men er zich van nederzettingsafval. In de zuidoostelijke hoek van het terrein werden sporen van een klein volmiddeleeuws agrarisch site met grachtenstelsel, een woonstalboerderij en poel aangetroffen. Deze middeleeuwse bewoning werd op basis van het aardewerk gesitueerd in de 11de - 12deeeuw.


Maquette van de middeleeuwse boerderij opgegraven in Ter Beke (maquette en foto van de hand van Y. Hollevoet)
 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00