Raad voor cultuur

Taak

De cultuurraad is een belangrijk kanaal voor de participatie van de burger aan het cultuurbeleid van de gemeente.

De cultuurraad heeft een algemene adviserende bevoegdheid over alle culturele materies, niet alleen over de schone kunsten en het cultureel patrimonium, maar ook over toerisme, vrijetijdsbesteding en vorming. Voor alle belangrijke dossiers dient het gemeentebestuur de cultuurraad om advies te vragen, maar de raad kan ook steeds op eigen initiatief advies uitbrengen.

De cultuurraad vervult ook een centrale rol als overlegorgaan, en als motor van het sociale en culturele verenigingsleven. Via de cultuurraad wordt de werking van de plaatselijke verenigingen niet alleen gestimuleerd en geïnspireerd, maar ook gecoördineerd en afgestemd op de Oudenburgse noden

De Oudenburgse cultuurraad organiseert ook eigen activiteiten. Het jaarlijkse 11 juliconcert is ongetwijfeld de meest bekende.

Wettelijke basis: het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid

Samenstelling en werking

In de algemene vergadering zijn alle geïnteresseerde socio-culturele verengingen en organisaties vertegenwoordigd die een werking hebben op het grondgebied van de gemeente. Ook deskundigen inzake cultuur zijn welkom, op voorwaarde dat ze in Oudenburg wonen.

Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de gemeentelijke adviesorganen voor cultuur. De schepen, bevoegd voor de cultuur, kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen. Een medewerker van de gemeente zorgt voor de administratieve ondersteuning.

Voorzitter: Pieter Vandekerckhove 

Secretaris: Wouter Dhaeze

Ondervoorzitter: Barbara Jaecques

Penningmeester: Caroline Kimpe