Register van bekendmakingen

De stad Oudenburg en het OCMW van Oudenburg houden een register bij voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de stad en het OCMW. Deze registers bevatten:
1° de unieke identificatie van elk document dat wordt bekendgemaakt;
2° de datum waarop het document op de webtoepassing van de gemeente is geplaatst.

De wijze van bijhouden van het register inzake de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur wordt geregeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones. Dit artikel verplicht de lokale besturen ook om op de webtoepassing van de gemeente een beschrijving te publiceren van de werking van het systeem van bekendmaking.

De aantekeningen in de registers worden genummerd in de volgorde van de opeenvolgende bekendmakingen, wat een onmerkbare wijziging van de gepubliceerde gegevens redelijkerwijs onmogelijk maakt.

Van zodra de digitale raadpleegomgeving op punt staat zal dit systeem in de plaats komen van het register.