Project Restore

Algemeen streeft het project RESTORE naar een aanpak van milieuproblemen in Noord-West-Europa door nieuwe kaders te ontwikkelen voor het herstel van groeven ten behoeve van mens en dier en hun natuurlijke leefgebieden. Het tegengaan van verlies van biodiversiteit, het behoud en bescherming van natuurgebieden, de verfraaiing van het landschap, de verbetering van ecologische verbindingen en van de leefomgeving dragen bij aan een duurzame ontwikkeling van Noord-West-Europa. 

De waarde van onze natuurlijke omgeving wordt algemeen erkend door beleidsmakers in de gehele Europese Unie, maar verbetering van milieukwaliteit laten samensporen met economische ontwikkeling blijft nog een uitdaging. Het verantwoord gebruik en herstel van minerale winplaatsen – nodig voor de grondstoffen voor onze economische ontwikkeling – en de conversie daarvan in aangename verblijfplaatsen voor mens en dier, kunnen een win-win situatie opleveren voor de economie en het milieu.

Situering

De deelname van de VLM in het project RESTORE kadert in de werkzaamheden in ’t Pompje (natuurcompensaties voor de verdere ontwikkeling van de achterhaven van Zeebrugge) en Schuddebeurze (natuurinrichting). Beide gebieden hebben een geschiedenis van minerale winningen en natuurontwikkeling. In ’t Pompje werd klei gewonnen op grote schaal, in Schuddebeurze werd op eerder kleinere schaal zand of klei gewonnen. Beide gebieden zijn momenteel grotendeels in natuurbeheer.

Gemeenten

Middelkerke, Oudenburg

Beschrijving

Het project RESTORE richt zich op het herstel en de afwerking van (voormalige) groeven ten behoeve van mens en biodiversiteit. VLM en de internationale partners in het project werken hieraan door kennis en ervaringen te delen over de landsgrenzen heen:

  • we analyseren bestaande beleidskaders in de verschillende regio’s in Noord-West-Europa om zo richtlijnen te ontwikkelen voor duurzame exploitatie van grondstoffen met het oog op de effectieve realisatie van de voorziene nabestemming;
  • we zoeken naar best practices in herstel en nabestemming van (voormalige) ontginningssites aan de hand van voorbeeldprojecten in Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
  • we ontwikkelen een bruikbaar en toegankelijk geografisch informatiesysteem waarmee optimale herstelmethoden en eindbestemmingen voor sites worden bepaald, afhankelijk van lokale omstandigheden;
  • we bestuderen de ecosysteemdiensten en de economische waarde van het herstel van ontginningssites door middel van een hanteerbare kosten-baten-analyse (op een solide wetenschappelijke basis). Zo kan dan een economische afweging gemaakt worden tussen verschillende herstelopties.

De projectpartners hebben uiteenlopende deskundigheden: in overheidsbeleid, natuurbehoud en natuurontwikkeling en zelfs in de minerale industrie.

Download

Nieuwsbrief 1 't Pompje-RESTORE
3.864 KB - Downloads: 2131 DELETE DETAILS
Nieuwsbrief 2 't Pompje-RESTORE
6.130 KB - Downloads: 2870 DELETE DETAILS