Stand van zaken | Updates

De meest actuele info over de werken vind je op www.aquafin.be/nl-be/mijn-omgeving/22743.


Update 17/08/2018 - 17.40 uur

Deze avond werd de Westkerksestraat terug opengesteld voor alle verkeer. Vanaf nu kan men dus weer gewoon naar Westkerke en terug, zonder omrijden.

Dit betekent evenwel niet dat de werken volledig af zijn, maar enkel dat doorgaand verkeer terug mogelijk is.

Wat moet nog gebeuren:

 • afwerking van de voet- en fietspaden tussen het Bombeuregeleed en de brug. Na inspectie werd aan de aannemer opdracht gegeven enkele stroken bij te werken of opnieuw aan te leggen wegens de slechte kwaliteit van de uitvoering;
 • plaatsing van een omheining en verharding rond het nieuwe pompstation ter hoogte van de Merelstraat;
 • opbraak van het oud pompstation ter hoogte van het Bombeuregeleed. De oude dekplaat van het pompstation wordt hier afgenomen om het fietspad volledig door te kunnen trekken.

Dat maakt dat fietsers langs beide zijden nog niet over de volledige lengte van het fietspad kunnen. Volg dus de aanwijzingen ter plaatse en blijf tussen witte lijnen en berm. Voor de veiligheid van de fietsers blijft de zone 30 tussen de autostradebrug en de Nieuwstraat voorlopig behouden.

De regenval deze nacht en een defecte belijningsmachine zorgden ervoor dat de afwerking van de belijning niet volgens planning verliep. De belijning wordt verder afgewerkt op maandag.

De komende weken volgen dan nog de verdere afwerking, de verkeerssignalisatie en de aanplantingen.

De Lijn hervat haar normale dienstregeling langs de weg al vanaf morgen (zaterdag).


Update 10/08/2018 - 15.26 uur

De werken in de Westkerksestraat naderen stilaan hun einde. Vanaf vrijdagavond 17 augustus wordt de rijweg terug volledig opengesteld.

Op maandag 13 augustus worden de voorbereidende werken voor de asfaltering uitgevoerd. Het betreft onder andere het aanbrengen van de vertanding in de asfaltverharding ter hoogte van de herstelde huisaansluitingen, het plaatsen van de kleeflaag en de voegband en de asfaltering van het fietspad. Eventueel wordt diezelfde dag nog gestart met het plaatsen van de toplaag. De doorgang van de zijstraten (Groeningestraat, Goedeboterstraat, Nieuwstraat, Rozenlaan, Redinnestraat, Merelstraat en Waterstraat) naar de Westkerksestraat worden ter hoogte van de aansluiting met de werfzone zo lang als nodig afgesloten voor autoverkeer. Op dinsdag 14 augustus wordt de asfaltering van de toplaag verder afgewerkt. Woensdag 15 augustus is ook voor de aannemers een verlofdag. Op donderdag 16 en vrijdag 17 augustus worden de wegmarkeringen aangebracht. Ondertussen start aannemer RTS ook met de sanering van het bestaande pompstation ter hoogte van het Bombeuregeleed en de bijhorende persleiding in het veld tussen de Westkerksestraat en de Papperstraat, en met de opkuis en afwerking van de werf. Op vrijdag 17 augustus wordt de rijweg ’s avonds terug volledig opengesteld.

Wat betreft het openbaar vervoer

Normaal gezien hervatten de bussen van De Lijn hun normale parcours vanaf zaterdag 18 augustus.

Wat betreft de bereikbaarheid van uw woning met de wagen tijdens de week van 13 tot 17 augustus

Uw woning zal langs de Westkerksestraat niet met de wagen te bereiken zijn van maandag 13 augustus om 6 uur tot woensdagochtend 15 augustus om 6 uur. Op deze dagen dient u uw wagen te parkeren buiten de werfzone. Plaatselijk verkeer is in normale omstandigheden pas terug mogelijk vanaf woensdagochtend 15 augustus om 6 uur. U kunt wel nog uw woning bereiken met de fiets (via het fietspad) of te voet (via het voetpad). Op donderdag 16 augustus en vrijdag 17 augustus worden de wegmarkeringen uitgevoerd en zal u ook tijdelijk uw woning met de wagen niet kunnen bereiken.

Wat betreft de huisvuilophaling

Tot maandag 20 augustus dient u uw huisvuil nog te plaatsen op een van de 2 verzamelpunten: aan het begin van de Nieuwstraat of aan het begin van de Goedeboterstraat. Vanaf maandag 20 augustus kunnen ook de huisvuilophalers opnieuw doorrijden. Mogen wij u dan ook vriendelijk vragen om uw gewone huisvuilzak en het pmd, papier en karton vanaf die dag terug ter hoogte van uw woning te plaatsen? De tijdelijke afvalverzamelplaatsen zullen dan trouwens worden verwijderd. De data van de ophaling vindt u terug op uw afvalkalender of via de Recycle!-app.

Heb u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze diensten.


Update 13/07/2018 - 10.26 uur

De aannemer leverde vorige en deze week heel wat extra inspanningen. Ondanks deze inspanningen kon de toplaag asfalt in de Westkerksestraat deze week niet gegoten worden. Daar zijn verschillende redenen voor:

 • Waar er herstellingen gebeurden aan de rioleringen moet er een vertanding in de asfalt van een meter breed uitgevoerd worden, om latere scheurvorming te voorkomen, dit volgens de laatste richtlijnen in het typebestek;
 • Rond de nog op te trekken riooldeksels, in het laatste deel van de Westkerksestraat, moet nog een laag beton gegoten worden. Deze moet voldoende uitdrogen vooraleer er asfalt mag gegoten worden. Wanneer deze wel gegoten zou worden, brengt dit in de toekomst risico op scheurvorming en nieuwe herstellingen met zich mee, en dat is geen optie.

Na intensief overleg tussen beide aannemers, Aquafin, het studiebureau, de administratie Wegen en Verkeer en de stad, kon niet anders besloten worden dan de aanleg van de toplaag asfalt op vrijdag 13 juli dus niét te laten doorgaan. Omdat de aannemer van de asfaltwerken vanaf 14 juli in jaarlijks verlof gaat en de machines in groot onderhoud, kan er ten vroegste op maandag 13 augustus geasfalteerd worden. Het asfalteren neemt twee dagen in beslag. Zo zou er terug doorgaand verkeer moeten mogelijk zijn ongeveer vanaf het weekend van 18 augustus. De opdrachtgevers en aannemers zullen daarbij, op vraag van de stad, proberen rekening te houden met de sluitingsdagen van de handelaars die het meeste verkeer genereren. Dat kan mogelijks nog een lichte verschuiving in de planning met zich meebrengen.

Deze week wordt rondom de opgetrokken deksels wel nog een onderlaag asfalt aangelegd, zodat de toegankelijkheid voor alle bewoners en plaatselijk verkeer flink wordt verbeterd.

Volgende week, tijdens de week van 16 juli, worden door aannemer RTS alle opritten in betonklinkers aangelegd, zodat alle bewoners terug hun huis kunnen bereiken. De groenstroken worden opgekuist. Ook worden nog enkele herstellingen uitgevoerd aan het fietspad. Een groter geworden haarscheurtje in de dienstleiding onder het fietspad tussen de huisnummers 77-65 wordt ook nog aangepakt. De bermen/grachten in de Oude Gistelseweg worden opgekuist en geherprofileerd.


Update 6/07/2018 - 11.41 uur

De laatste rechte lijn. Het nieuwe pompstation van Aquafin werd inmiddels opgestart en goed bevonden. Alle vuil water van een groot deel van Oudenburg wordt nu via dit nieuwe station met grotere capaciteit weggepompt. Het oude station op het Bombeuregeleed wordt definitief op rust gesteld.

De Oude Gistelseweg wordt eerstdaags geasfalteerd en is, na de Goedeboterstraat, daarmee ook volledig afgewerkt.

De gebreken aan vier huisaansluitingen in de Westkerksestraat, die na de aangekondigde cameracontroles vastgesteld werden, werden in herstelling gezet en worden volgende week door het labo opnieuw met de camera gecontroleerd.

De controles van de slipforms langs het fietspad (gegoten boordstenen en goten) brachten enkele kleine mankementen aan het licht. Deze worden na het bouwverlof hersteld, maar dit heeft geen invloed op de timing van de afwerking van de rijweg. Een technisch probleem met de slipformmachine dreigde voor extra vertraging te zorgen, maar ondertussen werden de nodige vervangstukken al vanuit Duitsland overgebracht.

De funderingen van het fietspad werden aangelegd en het fietspad gegoten. Enkele barsten dienen nog op een goeie manier hersteld, met deuvel en voeg, om een zonnesteek te voorkomen. Door de stad wordt nogmaals aangedrongen bij het Agentschap Wegen en Verkeer om het niet in het programma opgenomen stukje fietspad alsnog mee te nemen in heraanleg. De funderingen van het voetpad werden grotendeels aangelegd. Aansluitend met de aanleg van de onderlaag van de weg worden deze afgedekt met betonstenen.

Dit is de verdere planning, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de kwaliteit van alle uitgevoerde werken, mankementen, verlet en tegenslagen:

 • tijdens de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 juli 2018, vanaf middernacht: aanleg van de fundering van de rijweg;
 • op maandag 9 juli 2018: gieten van de twee onderlagen in asfalt;
 • in de periode van 11 tot 14 juli 2018: gieten van de toplaag in asfalt.

De werken in de nacht van vrijdag op zaterdag kunnen lichte hinder met zich meebrengen, maar iedereen zet nu echt een tandje bij om de weg zo snel mogelijk open te krijgen voor het doorgaand verkeer.

Om de weg niet te beschadigen door een te snelle ingebruikname blijft plaatselijk verkeer gelden tot 21 juli 2018!

Na het openstellen van de weg wordt het oude pompstation ontmanteld, wordt werk gemaakt van extra drainage en van de herprofilering en opkuis van de grachten, en wordt ook een algemene opruimbeurt voorzien.

De definitieve signalisatie en wegmarkeringen worden na uitvoering van de toplaag aangebracht. Dit gebeurt wellicht pas na het verlof. Dit zal geen aanleiding meer geven tot het afsluiten van de weg. De groenaanleg en de aanplanting van de bomen worden voorzien voor het najaar.


Update 26/06/2018 - 11.37 uur

De Goedeboterstraat kreeg vorige week haar asfaltlaag. Het verkeer kan er opnieuw door.

De hoofdriolering in de Westkerksestraat werd met camera’s geïnspecteerd. Er werd slechts één klein lek vastgesteld in de afvalwaterstreng voor de woningen 77-65. De aannemer zal dit euvel nog herstellen. Daarnaast moet huisnummer 76 nog worden aangesloten op de riolering. Begin van deze week worden ook nog hercontroles uitgevoerd. Ondertussen wordt aangedrongen om de weg maximaal vrij te houden zodat de herstelling ter hoogte van huisnummer 21 snel kan afgewerkt worden. Het is de bedoeling om een veilige doorgang te houden voor fietsers en voetgangers.

De verdere planning, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de kwaliteit van alle uitgevoerde werken: 

 • week 25/06: aanleggen fundering fietspad, plaatsen van de borduur ter hoogte van de groenstroken en afwerken omgeving pompstation (het pompstation wordt op 27 juni gekeurd en opgestart);
 • week 02/07: aanleggen fietspad en wegboorden;
 • week 09/07: asfaltering;
 • week 16/07: aanlegen voetpaden.

Update 15/06/2018 - 10.29 uur

Deze week wordt in de Westkerksestraat de onderfundering gelegd voor de nieuwe wegenis, fiets- en voetpaden. In deze eindfase gebeurt dat tussen het Bombeuregeleed en de autosnelweg. Maandag worden de slipvormen (borduren en greppels) in één beweging gegoten. Vanaf woensdag volgen intensieve camera-inspecties van de rioleringen en huisaansluitingen. Dat gebeurt volgens de strengste eisen, op vraag van rioolbeheerder. Alle leidingen worden vooraf volledig leeggepompt en gereinigd. Ter hoogte van het huisnummer 21 wordt op dit moment nog één bovengrondse herstelling uitgevoerd aan de huisaansluiting.

Pas na definitieve goedkeuring van de resultaten van alle water- en luchtdichtheidsproeven, camera-inspecties, trekkrachtproeven,... wordt de toplaag aangebracht. Dat betekent dat, behoudens onvoorziene omstandigheden, alle doorgaand verkeer in de Westkerksebaan, de Oude Gistelseweg en de Goedeboterstraat, mogelijk zou moeten zijn tegen de start van het bouwverlof, op 21 juli 2018.

Begin juli moet de onderlaag, na de controles en eventuele herstellingen of aanpassingen, afgewerkt zijn. Op 27 juni wordt het nieuwe pompstation dat alle afvalwater richting het pompstation aan het kanaal moet pompen, het hoofddoel van de werken, in werking gesteld.


Update 26/04/2018 - 10.17 uur

De laatste fase van de werken aan de Westkerksestraat is gestart. Momenteel wordt het laatste stuk tussen de autostradebrug en het Bombeuregeleed (thv Westkerksestraat 45) opgebroken. Hier worden ook nieuwe rioleringen aangelegd.

Doorgaand verkeer in de Westkerksestraat zal pas mogelijk zijn eenmaal de werken beëindigd zijn. Dit is voorzien tegen het begin van het bouwverlof.


Update 06/04/2018 - 09.53 uur

Volgende week starten de herstellingen onder de autostradebrug. Aansluitend wordt de onderlaag in de Oude Gistelseweg en het stuk tussen de brug en de Oude Gistelseweg geasfalteerd. Daarna start de laatste fase tussen de brug en het Bombeuregeleed. De toplaag in de Goedeboterstraat en het eerste deel van de Westkerksestraat wordt ook nog in april aangebracht. Het einde van de werken is voorzien voor eind juni.


Update 23/02/2018 - 12.12 uur

Deze week werd de asfaltonderlaag geplaatst in de Goedeboterstraat. Door het koude weer zullen de werken aan de zijstroken even uitgesteld worden. Eenmaal de zijstroken aangelegd zijn zal er doorgaand verkeer mogelijk zijn, nu is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten.

In de week van 26 februari start de aannemer met de verdere aanleg van de riolering in de Oude Gistelseweg (rijweg). Momenteel wordt hier gewerkt in het veld, ter hoogte van de Westkerksestraat.

Ter hoogte van de autostrade A10 dient de aannemer nog enkele korte rioleringsstrengen aan te leggen. Ondertussen worden er ook borduren geplaatst tussen de autostrade A10 en de Oude Gistelseweg. Tevens wordt de wegenis verder afgewerkt.


Update 12/01/2018 - 15.49 uur

Voor het ogenblik wordt de zone tussen de autostradebrug en de Oude Gistelseweg afgewerkt.

Eind januari wordt er gestart met de rioleringswerken in de Oude Gistelseweg. Deze fase zou in maart afgewerkt moeten zijn.

Het laatste gedeelte dat aangepakt wordt is het stuk tussen de autostradebrug en het Bombeuregeleed ter hoogte van de Westkerksestraat 43.

De werken in de Goedeboterstraat hebben vertraging opgelopen doordat het cameraonderzoek van de uitgevoerde rioleringswerken niet kon doorgaan vanwege de hoge waterstand. Dit cameraonderzoek is nu voorzien voor week 3. Dan zal de Goedeboterstraat eindelijk verder afgewerkt kunnen worden.


Update 14/11/2017 - 11.02 uur

HOE ZIT HET MET DE BEREIKBAARHEID EN DE DOORGANGSMOGELIJKHEDEN?

Vanuit het centrum Oudenburg kun je tot aan het Bombeuregeleed in de Westkerksestraat rijden. Alle handelaars zijn vlot bereikbaar. Er is geen doorgang naar Westkerke.

De Rozenlaan is bereikbaar voor plaatselijk verkeer vanuit de Westkerksestraat via het kruispunt met de Papperstraat.

Er is geen doorgaand verkeer richting de Goedeboterstraat en het kanaal mogelijk.

Update 09/11/2017 - 9.31 uur

Vanaf heden kunnen alle fietsers (en voetgangers) de werken in de Westkerksestraat veilig passeren. Er wordt een fietsroute aangemaakt die de fietsers via de Redinnestraat en het fietspad van de Redinnestraat tot aan de Oude Gistelseweg (aan de kant van de Redinnestraat) veilig omleidt. Dit geldt voor beide richtingen (Oudenburg-Westkerke en Westkerke-Oudenburg).


Update 06/11/2017 - 12.03 uur

In plaats van maandag 13 november 2017 wordt morgen, dinsdag 7 november 2017, reeds gestart met de uitbraak van de Westkerksestraat, juist voor de autostradebrug.


Update 30/10/2017 - 15.33 uur

Deze week (van 30 oktober tot en met 3 november 2017) is de aannemer in bouwverlof, dus liggen de werken in de Westkerksestraat en de Goedeboterstraat eventjes stil.

De werken in de Goedeboterstraat zouden eind november moeten voltooid zijn, waarbij ook de onderlaag van de asfalt aangelegd zou moeten zijn. Alles blijft natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Op maandag 13 november 2017 wordt er gestart met de volgende fase. Vanaf het pompstation in de Westkerksestraat (ter hoogte van de Merelstraat, juist voor de autowegbrug) tot aan de Oude Gistelseweg wordt er dan gestart met de uitbraak van het wegdek en de aanleg van nieuwe riolering.

Hoe er rekening mee dat gedurende de werken er enkel plaatselijk verkeer toegelaten is, en geen doorgaand verkeer! Dit geldt in principe ook voor de fietsers en de voetgangers.


Update 26/09/2017 - 10.05 uur

Ten gevolge van de hevige regenval van begin vorige week kon het camera-onderzoek van de riolering niet doorgaan. Het onderzoek kan pas worden uitgevoerd op vrijdag 29 september 2017. Dit impliceert dat er deze week niet verder gewerkt kan worden in de Westkerksestraat.

Op maandag 2 oktober 2017 zou dan de fundering van de rijweg aangelegd worden en op dinsdag 3 oktober 2017 wordt dan de onderlaag van de rijweg geasfalteerd. Ook deze werken zijn natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Na het asfalteren van de onderlaag wordt er gestart met de aanleg van de rioleringen in de Goedeboterstraat.


Update 01/09/2017 - 15.03 uur

De fase die momenteel bezig is, is tussen de Nieuwstraat en de Groeningestraat. Momenteel zijn ze bezig met de huisaansluitingen en zal spoedig het wegdek heraangelegd worden. Aansluitend zal men dan de fase van de Goede Boterstraat aanvatten.

Het verkeer op de hele werfzone is verboden, behalve voor bewoners en plaatselijke bediening! Ongevallen zijn voor eigen rekening.


Update 16/08/2017 - 10.13 uur

De Westkerksestraat wordt verder opgebroken vanaf de Goedeboterstraat tot de Groeningestraat.


Update 16/06/2017 - 12.13 uur

Tegen het bouwverlof zouden de werken tussen het pompgemaal en het kruispunt met de Nieuwstraat en de Papperstraat afgewerkt moeten zijn. Dan zal gezocht worden voor een eventuele doorgang vanuit de Nieuwstraat richting Westkerke, maar een volledige doorgang van de Westkerksestraat zal hoe dan ook niet mogelijk zijn. Van 17 juli tot en met 9 augustus 2017 zullen de werken stilliggen naar aanleiding van het bouwverlof. Daarna wordt het gedeelte tussen de Papperstraat en de Goedeboterstraat aangepakt. Dit zou afgerond moeten zijn tegen het einde van het jaar. Nadien staan nog de Oude Gistelseweg, de Goedeboterstraat zelf en het aanbrengen van de nieuwe toplaag (over de ganse lengte van het traject) op het programma.


Update 11/04/2017 - 14.03 uur

Tijdens de paasvakantie liggen de werken in de Westkerksestraat even stil. Op 18 april 2017 worden de werkzaamheden hervat. Er blijven nog 180 werkdagen te gaan. Na de aanleg van de droogweerafvoer (voor het afvalwater) is het nu de beurt aan de regenwaterafvoer. De huisaansluitingen zullen worden gerealiseerd naarmate de aanleg van de regenwaterafvoer vordert. Tegen half juni zou het eerste stuk van de Westkerksestraat, dat nu volledig is opgebroken, normaal gezien afgewerkt moeten zijn, met uitzondering van de toplaag die pas zal worden aangebracht na de voltooiing van het ganse traject. Na de afwerking van deze fase zou het mogelijk moeten zijn om het kruispunt Nieuwstraat-Redinnestraat-Papperstraat opnieuw open te stellen.

Opgelet! Vanaf 18 april 2017 wordt ook de Kanaalstraat in Gistel afgesloten voor alle verkeer, zeker tot aan het bouwverlof. Voor het doorgaand verkeer is een omleiding voorzien via de A10 en E40.


Update 24/02/2017 - 11.45 uur

Vanaf maandag 27 februari 2017 wordt de Westkerksestraat ter hoogte van huisnummer 45 volledig onderbroken voor de start van de wegenis- en rioleringswerken. Er zal vanaf de Nieuwstraat in beide richtingen geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. Gelieve de omleidingen te volgen.

Waar er niet gewerkt wordt kan het verkeer terug in beide richtingen rijden, bijvoorbeeld van de Hoogstraat tot aan de Nieuwstraat. Opgelet, dit maakt ook nog altijd deel uit van de werfzone. Het verkeer is er enkel mogelijk aan gematigde snelheid en uitsluitend voor lokaal verkeer.

In de Zeeweg blijft het eenrichtingsverkeer gelden. Ook de Noordstraat wordt eenrichtingsverkeer vanaf de brug over de snelweg tot aan de Oude Gistelseweg.

De Lijn

De buslijnen 21 en 23 krijgen vanaf maandag 27 februari 2017 ook een aangepaste dienstregeling. Hierdoor worden een aantal haltes tijdelijk niet bediend.

Lijn 21 Oostende – Oudenburg – Eernegem

De haltes Westkerke Nieuw Kwartier, Oudenburgstraat en Kerk (richting Eernegem) kunnen niet langer bediend worden. De vervanghaltes bevinden zich in de Eernegemsestraat ter hoogte van de ovonde (richting Eernegem), in de Zeeweg ter hoogte van de Oude Brugseweg (richting Oudenburg) en in de Zeeweg ter hoogte van de Aernoudstraat (richting Oudenburg).

Lijn 23 Oostende – Oudenburg – Westkerke

De ritten van lijn 23 worden naar aanleiding van de werken beperkt tot Oudenburg Plaats. De haltes Westkerke Nieuw Kwartier, Oudenburgstraat, Kerk en Gemeentehuis kunnen vanaf 27 februari 2017 en tot het einde van de werken niet langer bediend worden.


Update 02/12/2016 - 12.33 uur

Vanaf maandag 5 december 2016 start aannemer Vansteenkiste met werken in de Goedeboterstraat. Doorgaand verkeer is moeilijk maar mogelijk.

Vanaf maandag 12 december 2016 wordt gewerkt in de Goedeboterstraat vanaf de Westkerksestraat tot aan de Rozenlaan. Hierbij is geen doorgaand verkeer mogelijk.

Na het bouwverlof, vanaf maandag 9 januari 2017, zal de Goedeboterstraat vanaf de Westkerksestraat tot en met de Inkweg afgesloten zijn. Ook dan is er geen doorgaand verkeer mogelijk.


Update 28/10/2016 - 14.16 uur

Vanaf maandag 7 november 2016 start de aannemer Vansteenkiste met de aanleg van de nutsleidingen aan de pare kant in de Westkerksestraat.

Het zal duren tot eind januari 2017 om alle overkoppelingen en aansluitingen te verwezenlijken.

Het verkeer werd ondertussen al naar de andere kant van de weg geleid. Ook de fietsers dienen langs de andere kant van de rijbaan te rijden.


Update 24/08/2016 - 9.56 uur

Vanaf heden is aannemer Vansteenkiste gestart met graafwerken van net voor de autostradebrug tot aan de Oude Gistelseweg. Hierbij wordt een nieuwe gasleiding aangelegd. Deze werken zullen eind september afgewerkt zijn.


Update 16/06/2016 - 11.09 uur

Vanaf maandag 20 juni 2016 zal de Nieuwstraat op de grens met de Westkerksestraat opengebroken worden voor het plaatsen van een nieuwe gasleiding. De onderbreking zal een drietal weken duren. De doorgang zal voor alle verkeer onmogelijk zijn.


Update 23/05/2016 - 11.00 uur

Vanaf woensdag 25 mei start aannemer Vansteenkiste met het lassen van de gasbuizen aan de onpare kant. Hierdoor zullen de inwoners enkele weken niet op hun oprit kunnen.

De handelszaken zullen wel bereikbaar blijven.


Update 20/04/2016 - 11.21 uur

Ter hoogte van het kruispunt Nieuwstraat- Groeningestraat moet de N.V. Carlo Vansteen­ kiste- Mylle, aanpassingswerken uitvoeren aan de waterleiding. Deze werken gebeuren in opdracht van de Watergroep en kaderen in het wegeniswerk van de Westkerksestraat.

De werken zijn gestart op 18/04/2016 en zullen vermoedelijk 8 werkdagen duren. In een latere fase zal er nog een eindkoppeling gebeuren in de Groeningestraat. Voor deze eindkoppeling zal er enkel plaatselijk hinder zijn bij uitvoering. Voor de werken die nu in uitvoering zijn, moet het éénrichtingsverkeer in de Groeningestraat opgeheven worden. Bijgevolg is de wijk enkel bereikbaar via de Westkerksestraat.


Update 13/04/2016 - 12.10 uur

Naar aanleiding van de werken in de Westkerksestraat worden vanaf maandag 18 april 2016 tot het einde van de werken andere opstapplaatsen voor de bussen van De Lijn voorzien.

Volgende haltes worden tijdens de werken niet bediend:

 • Oudenburgstraat, d.i. in de Westkerksestraat ter hoogte van nummer 108 (richting Oudenburg)
 • Nieuw Kwartier, d.i. ter hoogte van de Nieuwstraat/Redinnestraat (richting Oudenburg)

Volgende tijdelijke haltes zijn voorzien:

 • Zeeweg ter hoogte van de Oude Brugseweg (richting Oudenburg)
 • Zeeweg ter hoogte van de Aernoudstraat (richting Oudenburg)