Updates

UPDATE 9 MEI 2024

Fase 16: Geneverpiete

De wegeniswerken in de Geneverpiete gaan opnieuw vlot vooruit. De rijweg, voetpaden en parkeerstroken beginnen hun vorm te krijgen.

De plaatsing van de onderlaag in asfalt is voorzien in de eerste week van juni 2024, waardoor de opritten van de woningen in de Geneverpiete steeds vlot toegankelijk zullen zijn vanaf de Garnaalstraat.

De installatie van het pompstation gaat zijn laatste fase in en wordt in de komende dagen afgewerkt.

Eenmaal het pompstation is afgewerkt, worden alle veiligheidscontroles uitgevoerd en wordt het pompstation uitvoerig getest.

Er wordt verwacht dat het pompstation in juni 2024 definitief in gebruik kan worden genomen, waarna het tijdelijk pompstation ter hoogte van het kruispunt van de Vaartstraat met de Geneverpiete buiten dienst kan worden gezet.

Op het moment dat dit tijdelijke pompstation uit dienst is genomen, kan de afwerking van de wegenis aan dit kruispunt worden uitgevoerd. 

De volledige afwerking van deze fase is voorzien tegen de start van het bouwverlof op 19 juli 2024.

Uit veiligheidsoverwegingen rond het 7 meter diepe pompstation kan ook de Groene Wandeling pas definitief opengesteld worden bij volledige afwerking van deze fase.


Fase 17: Zandvoordsestraat

De werken aan de Zandvoordsestraat zijn ondertussen in de laatste eindspurt richting definitieve openstelling.

In de week van 13 mei 2024 wordt het kruispunt Zandvoordsestraat/Vanderheydestraat/Visserstraat tijdens de werkuren afgesloten voor alle verkeer. Onder voorbehoud van goede weersomstandigheden worden in die week volgende werken uitgevoerd:

  • Dinsdag 14 mei 2024: Voorbereidende werken
  • Woensdag 15 mei 2024:  Affrezen toplaag
  • Donderdag 16 mei 2024: Plaatsen deksels
  • Vrijdag 17 mei 2024: Plaatsen toplaag asfalt


Tijdens deze werken zullen de Akkerstraat en de Vanderheydestraat tijdelijk een tweerichtingsstraat worden en zal een parkeerverbod gelden aan de kant van de pare huisnummers. De Vanderheydestraat wordt tijdelijk doodlopend en zal worden ontsloten via de Bilkstraat. Buiten de werkuren zal het kruispunt toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. 

De definitieve openstelling van de Zandvoordsestraat wordt verwacht in de loop van de week van 20 mei 2024.

 


UPDATE 22 februari 2024

De werken voor de optimalisatie van het pompstation aan de Geneverpiete en de renovatie van de persleiding gaan een laatste fase in. We geven jullie graag een stand van zaken.

Momenteel zijn de rioleringswerken in de Geneverpiete volop in uitvoering. We verwachten dat de aanleg van de hoofdriolering zal afgerond zijn midden maart 2024. Daarna volgt de uitvoering van rioolhuisaansluitingen en de aanleg van de wegenis. Het einde van de werken in deze omgeving is voorzien in mei 2024. Pas op het einde van deze werken kan het fietspad langs het Oudenburgs Vaartje opnieuw in gebruik genomen worden.

Op maandag 26 februari 2024 wordt de fase Zandvoordsestraat vanaf het kruispunt Vissersstraat tot net voor de Kasteeldreef aangevat. Hierbij zal de Zandvoordsestraat volledig onderbroken worden voor alle verkeer. Deze werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, gevolgd door het vernieuwen van rijweg en voetpaden. De werfzone start aan het kruispunt met de Vanderheydestraat/ Vissersstraat en loopt tot ter hoogte van de Zandvoordsestraat 32. De Vanderheydestraat uitrijden blijft mogelijk in de richting van de Zandvoordebrug. Voor de uitvoering van deze werken zal in eerste instantie de bestaande verharding worden opgebroken, waarna bemaling voor grondwaterverlaging wordt voorzien. In de week van 4 maart 2024 kunnen dan de rioleringswerken aangevat worden. Behoudens goede weersomstandigheden is het einde van de werken voorzien voor de eerste helft van mei 2024.

Tijdens de werken zal er slechts beperkte toegang zijn tot de woningen. Bewoners binnen de werfzone worden dan ook gevraagd om de wagen buiten de werfzone te parkeren.

Afvalophaling zal gebeuren op het kruispunt Vanderheydestraat/Vissersstraat. Er wordt een ophaalpunt voorzien waar bewoners hun afval kunnen deponeren.

Gedurende deze werken zullen auto’s en vrachtverkeer een omweg dienen te volgen. Er wordt een omleiding voorzien worden via de Vaartstraat naar de Stationsstraat en Marktstraat.

De bussen van De Lijn volgen dezelfde omleiding, dit wil zeggen dat de haltes ‘Zandvoordebrug’ en ‘Stadhuis’ niet bediend zullen worden tijdens de werken. Er komt een tijdelijke halte in de Marktstraat.


UPDATE 29 september 2023

Vandaag werd de laatste hand gelegd aan de Vaartstraat. De belijning werd gefinaliseerd en de verkeersborden werden geplaatst. De Vaartstraat is opnieuw opengesteld voor het verkeer.

Het fietspad (en het voetpad) van de Vaartstraat ter hoogte van de Geneverpiete blijft echter nog afgesloten. De aanleg ervan is voorzien in de volgende fase begin 2024.

Binnenkort starten de rioleringswerken in de Geneverpiete. Gelet op deze ingrijpende werken blijft ook het fietspad langs het Oudenburgs Vaardeken afgesloten, dit totdat alle rioleringswerken en aanpassingen aan het pompstation zijn uitgevoerd (maart 2024).


UPDATE 14 juli 2023

De werken voor de optimalisatie van het pompstation aan de Geneverpiete en de renovatie van de persleiding schieten goed op. Ondertussen werd de rijweg in de Vaartstraat opnieuw voorzien van asfalt (onderlaag). In de Geneverpiete heeft de aannemer de voorbereidende werken afgerond. De onderaannemer is deze week gestart met het plaatsen van de waterremmende schermen.

Drie weken bouwverlof

Vanaf maandag 17 juli tot en met zondag 6 augustus 2023 is het bouwverlof. Er is dan geen activiteit op de werf.

Tijdens het bouwverlof zijn alle opritten in de Vaartstraat en in de Geneverpiete toegankelijk voor wagens. In de Vaartstraat kan je over de onderlaag asfalt rijden, in de Geneverpiete kan gebruik worden gemaakt van de minderhinder piste in steenslag. Dit is enkel voor plaatselijk verkeer.

Om doorgaand verkeer in de werfzone te vermijden, wordt de Vaartstraat onderbroken ter hoogte van de Visserstraat. Je kan de Visserstraat niet in- of uitrijden richting Vaartstraat. De Geneverpiete krijgt een knip tussen huisnummer 10 en 12 zodat ook hier doorgaand verkeer onmogelijk is.

Na het bouwverlof

De aannemer hervat de werkzaamheden op maandag 7 augustus 2023. In de Vaartstraat gaat de aannemer verder met de opbraak van het bestaande fietspad. Aansluitend gebeurt de aanleg van het nieuwe voetpad, fietspad en parkeerstrook.

De onderaannemer neemt 4 weken bouwverlof, waardoor de uitvoering van de waterremmende schermen in de Geneverpiete wordt hervat op woensdag 16 augustus 2023.

Bewoners kregen een bewonersbrief in de bus.


UPDATE 16 juni 2023

FASE 8 - STATIONSSTRAAT : Abdijhoeve

Deze werken zitten in een eindfase. Enkel de deksels dienen nog geplaatst te worden.

FASE 9 en 11 - Cottemweg

Deze fase werd vorige week volledig afgewerkt.

FASE 14 EN 15 - VAARTSTRAAT

Ook hier gaan de werken volop verder. Het einde van de werken is voorzien op 22 september 2023, dit onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden.

FASE 16 - GENEVERPIETE

Vanaf maandag 19 juni 2023 zal er gestart worden met het afkoppelen van de huisaansluitingen op nieuwe tijdelijke collectoren in het voetpad, waarna de volledige rijweg zal worden opgebroken.

In de week van 26 juni 2023 zal worden gestart met de installatie en uitvoering van de waterremmende schermen in de rijweg en de bermen. Deze werken zijn gepland tot de tweede helft van september 2023. Daarna kan worden gestart met de aanleg van de riolering en de renovatie van het pompstation.

De afwerking van de bovenbouw (exclusief toplaag in asfalt) is, onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden, voorzien in januari 2024.

Gedurende de uitvoering van het waterremmend scherm en de aanleg van de riolering zullen de rijweg en bijgevolg ook de opritten niet toegankelijk zijn voor verkeer. Uiteraard zal de zone van het voetpad maximaal toegankelijk worden gehouden om de toegang tot de woning te verzekeren.

Alternatieve parkeergelegenheid kan in de Garnaalstraat gebeuren. Er wordt een verzamelpunt voor de vuilnisophaling voorzien op het kruispunt van de Garnaalstraat met de Scharstraat.

Voor de veiligheid zal tijdens de uitvoering van de werken de werfzone afgescheiden worden van de voetgangerszone met werfhekken. Alvast bedankt om steeds de voorziene voetgangerszone te gebruiken.

De bewoners van deze zone kregen reeds een bewonersbrief in de bus.


UPDATE 1 juni 2023

FASE 11 - COTTEMWEG

Ondertussen zijn de werken in deze straat in de eindfase terecht gekomen. De werken aan de riolering zijn beëindigd en de afwerking van de wegenis is momenteel in uitvoering.

Kant Zomerweg

In deze zone werd reeds een tijdelijke verharding aangebracht. Op vrijdag 2 juni 2023 wordt onderlaag asfalt aangelegd. Op woensdag 7 juni 2023 zal de toplaag worden aangelegd.

Kant Stationsstraat

In deze zone wordt momenteel de fundering opnieuw aangelegd en de bermen hersteld. Op vrijdag 2 juni 2023 wordt ook hier de onderlaag asfalt aangelegd, waarna de riooldeksels zullen worden ingewerkt op maandag en dinsdag. Op 7 juni 2023 zal ook de toplaag worden aangelegd.

Tijdens de werkuren zal ontsluiting steeds mogelijk zijn ofwel via de Abdijlaan en de Ettelgemsestraat ofwel via de Stationsstraat, afhankelijk langs welke kant de werken bezig zijn. 

Buiten de werkuren zal ontsluiting steeds mogelijk zijn via de Abdijlaan en de Ettelgemsestraat.

De bewoners van de Cottemweg kregen hierover ook reeds een bewonersbrief in de bus.

FASE 14 EN 15 - VAARTSTRAAT

De omleiding van de bestaande persleiding werd volledig uitgevoerd. Daarnaast werd de soilmix/HDI/waterglas volledig aangelegd. Ook hier gaan de werken naar een eindfase en is men bezig met de verhardingswerken.

FASE 16 - GENEVERPIETE

In deze zone zouden de werken opstarten vanaf 19 juni 2023. De bewoners zullen op voorhand zeker een bewonersbrief in de bus krijgen.


UPDATE 14 mei 2023

FASE 11 - COTTEMWEG

Momenteel is men bezig aan het laatste deel van de rioleringswerken. De werken in deze fase zullen tegen eind mei afgewerkt zijn.

FASE 12 - VAARTSTRAAT

De omleiding van de bestaande persleiding werd volledig uitgevoerd. Daarnaast werd de soilmix/HDI/waterglas volledig aangelegd.

FASE 13 - VAARTSTRAAT
De rioleringswerken werden volledig uitgevoerd. 
Ter hoogte van het fietspad werd de fundering geplaatst.

FASE 14 EN 15 - VAARTSTRAAT
Van brug tot huisnummer 45
Momenteel is men volop bezig met de aanleg van het voetpad en de zijstroken. 
Er werden aan de rijweg 2 onderlagen geplaatst tot huisnummer 53.

Van huisnummer 45 tot Vissersstraat
De hoofdrioleringen werden volledig aangelegd, met uitzondering van de Visserstraat. 
Volgende week staat het straatkolken op de planning. 
Normaal gezien starten vanaf eind mei de verhardingswerken.

Zijstraatje 
De hoofdrioleringen werden volledig uitgevoerd. 
Momenteel is men volop bezig aan de huisaansluitingen en het straatkolken.

UPDATE 21 APRIL 2023

FASE 9 EN 11 - COTTEMWEG
Door een stroomversnelling in de planning zijn de rioleringswerken in de Cottemweg gisteren reeds van start gegaan. Hierdoor is het niet mogelijk om de Cottemweg in te rijden vanaf het kruispunt met de Stationsstraat. De rioleringswerken zullen een tweetal weken duren en zouden op vrijdag 5 mei 2023 afgerond moeten zijn.
Tijdens de werken zal ontsluiting steeds mogelijk zijn via de Abdijlaan en Ettelgemsestraat.
 
De buurtbewoners kregen afgelopen woensdag hierover een bewonersbrief in de brievenbus.
 
FASE 14 EN 15 - VAARTSTRAAT
De werken in de Vaartstraat gaan ondertussen ook goed vooruit. Op het plannetje hieronder vind je een stand van zaken.
 
Fasering werken Aquafin - 21 april 2023


UPDATE 7 APRIL 2023

VAARTSTRAAT - KRUISPUNT ZANDVOORDEBRUG OPEN
Het kruispunt aan de Zandvoordebrug werd deze middag opnieuw opengesteld! 
Ook de bussen van De Lijn zullen opnieuw de normale route over de Zandvoordebrug volgen.

VAARTSTRAAT - KRUISPUNT TOT HUISNUMMER 55
Ondertussen zijn de werken in de fase van de Vaartstraat vanaf de Zandvoordebrug tot en met huisnummer 55 goed gevorderd. De nieuwe rijweg werd deze week ook voorlopig aangelegd tot en met de onderlaag asfalt. 
Vanaf 11 april 2023 wordt gestart met de opbraak van de bestaande parkeerstrook en het voetpad in functie van de nieuwe wegenisaanleg buiten de rijweg (aanleg nieuwe parkeerstrook en fiets-/voetpad). Dan zullen de bewoners de rijweg (onderlaag asfalt) kunnen gebruiken om hun woning te bereiken. 
Door deze uitvoeringskeuze kan er (buiten de werkuren) steeds met de wagen tot net voor de woning gereden worden, zoals tot op vandaag ook steeds het geval was.

We verwachten de wegeniswerken buiten de rijweg (parkeerstrook en fiets-/voetpad) af te ronden begin mei 2023.
De aanleg van de toplaag in asfalt dient meegenomen te worden met de volledige Vaartstraat deze zomer. Deze werken zullen 1 dag in beslag nemen.


UPDATE 31 MAART 2023

VAARTSTRAAT - KRUISPUNT ZANDVOORDEBRUG
Door de hevige regenval van vandaag werd beslist om de geplande asfalteringswerken uit te stellen tot maandag 3 april 2023.
Maandagnamiddag en dinsdag brengt de aannemer de deksels van de toezichtputten op het kruispunt op de juiste hoogte.
Als de weersomstandigheden het toelaten, dan wordt op donderdag 6 april 2023 de toplaag asfalt aangelegd.

VAARTSTRAAT - KRUISPUNT TOT HUISNUMMER 55
Ondertussen zijn de werken in de fase van de Vaartstraat vanaf de Zandvoordebrug tot en met huisnummer 55 goed gevorderd. Om de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de bewoners in deze zone te maximaliseren, werd er gekozen om de bestaande parkeerstrook en voetpad zo lang mogelijk te behouden zodat bewoners via deze weg hun woning konden bereiken. 
De nieuwe rijweg wordt voorlopig aangelegd tot en met de onderlaag asfalt. Deze werken zullen afgerond zijn in de loop van volgende week.
Na de aanleg van deze onderlaag asfalt zal gestart worden met de opbraak van de bestaande parkeerstrook en voetpad in functie van de nieuwe wegenisaanleg buiten de rijweg (aanleg nieuwe parkeerstrook en fiets-/voetpad). Dan zullen de bewoners de rijweg (onderlaag asfalt) kunnen gebruiken om hun woning te bereiken.
Door deze uitvoeringskeuze kan er (buiten de werkuren) steeds met de wagen tot net voor de woning gereden worden, zoals tot op vandaag ook steeds het geval was.

We verwachten de wegeniswerken buiten de rijweg (parkeerstrook en fiets-/voetpad) af te ronden begin mei 2023.
De aanleg van de toplaag in asfalt dient meegenomen te worden met de volledige Vaartstraat deze zomer. Deze werken zullen 1 dag in beslag nemen.
 

UPDATE 24 MAART 2023

FASE 14 EN 15 - VAARTSTRAAT
Kruispunt brug
Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen dagen en de voorspellingen voor de komende dagen zal het kruispunt met de Zandvoordebrug pas open kunnen gaan op 7 april 2023. 
Hierdoor zal wel al een stuk van de Vaartstraat, tot huisnummer 53, meegenomen worden en ook opengesteld kunnen worden op 7 april 2023. 

FASE 9 EN 11 - COTTEMWEG
Alle werken in fase 9 zijn uitgevoerd. De afwerking en het wegherstel van de Cottemweg kant Zomerweg wordt meegenomen met fase 14 en 15 en zal ook afgewerkt zijn op 7 april 2023. Hier zal geen hinder meer zijn. 
Fase 11, kant Stationsstraat, zal in de loop van april opstarten. Meer informatie hierover volgt in een latere update.


UPDATE 17 maart 2023

FASE 14 EN 15 - VAARTSTRAAT
Kruispunt brug
Volgende week wordt gestart met de fundering van de rijweg.
Het einde van de werken op het kruispunt is, onder voorbehoud van weersomstandigheden, voorzien op 31 maart 2023.
 
Van brug tot huisnummer 45
De wegeniswerken (asfalt) zullen samen uitgevoerd worden met het kruispunt van de brug (onder voorbehoud). 
 
Van huisnummer 45 tot Vissersstraat 
De rijweg is opgebroken. Men is volop bezig met de hoofdrioleringen. 
Vanaf maandag 20 maart 2023 wordt een sleuf gemaakt voor de gasleiding. 
De huidige regeling blijft gelden.
 
In de Vaartstraat blijven de woningen via het bestaande fietspad buiten de werkuren bereikbaar, dit dan wel in dubbele rijrichting. We vragen hier dan ook om hoffelijk te zijn bij het kruisen van elkaar met de wagen.
Wat betreft de huisvuilophaling zullen er verzamelpunten zijn ter hoogte van de kruispunten Visserstraat/Vaartstraat en Zandvoordsestraat/Vaartstraat.
 
FASE 9 EN 11 - COTTEMWEG
De grachtwerken werden gefinaliseerd. De weg wordt hersteld en de afwerking is voorzien tegen eind maart. 

Fase 11, kant Stationsstraat, wordt verder gezet vanaf eind maart. 

UPDATE 24 FEBRUARI 2023

FASE 12 - VAARTSTRAAT  
De omleiding van de bestaande persleiding werd volledig uitgevoerd.
Daarnaast werden ook de waterremmende schermen volledig afgewerkt.

Fase 13 - VAARTSTRAAT
De rioleringswerken werden volledig uitgevoerd.
De fundering werd geplaatst ter hoogte van het voetpad en het fietspad.

FASE 14 EN 15 - VAARTSTRAAT
Van brug tot huisnummer 45
De rioleringswerken werden volledig uitgevoerd.
De wegeniswerken zullen samen uitgevoerd worden met het kruispunt van de brug. 

Van huisnummer 45 tot Vissersstraat 
Aanstaande maandag 27 februari 2023 starten werken in de zijstraat van de Vaartstraat. 
Hierdoor wordt de zijstraat van de Vaartstraat volledig afgesloten voor alle verkeer. Tijdens deze werken kunnen enkel fietsers en voetgangers oversteken met de fiets aan de hand.

In de Vaartstraat blijven de woningen via het bestaande fietspad buiten de werkuren bereikbaar, dit dan wel in dubbele rijrichting. We vragen hier dan ook om hoffelijk te zijn bij het kruisen van elkaar met de wagen.

Wat betreft de huisvuilophaling zullen er verzamelpunten zijn ter hoogte van de kruispunten Visserstraat/Vaartstraat en Zandvoordsestraat/Vaartstraat.

Aannemer Verhelst heeft deze middag nog een bewonersbrief verspreid in de zijstraat van de Vaartstraat en de aanpalende bewoners. 

Kruispunt Brug
Momenteel is men volop bezig met de voorbereidende wegeniswerken.
Het einde van de werken op het kruispunt is, onder voorbehoud van weersomstandigheden, voorzien op 31 maart 2023.

FASE 9 EN 11 - COTTEMWEG
De Cottemweg is opnieuw toegankelijk voor alle verkeer. Momenteel is men volop bezig met de reiniging van de gracht.
De grachtwerken staan aansluitend gepland. 
Fase 11, kant Stationsstraat, wordt verder gezet vanaf midden maart.

Fase 8 - STATIONSSTRAAT (ABDIJHOEVE)
Deze werken werden deze week gefinaliseerd.
Er was hier geen hinder voor het verkeer. 


UPDATE 10 FEBRUARI 2023

VAARTSTRAAT
Van brug tot huisnummer 45
De hoofdrioleringen werden geplaatst.
Deze week werden de laatste huisaansluitingen uitgevoerd.
Aansluitend worden de wegeniswerken uitgevoerd.

Van huisnummer 45 tot Vissersstraat
Het plaatsen van wateremmende schermen/soilmix werd volledig uitgevoerd.
Momenteel is men bezig met het plaatsen van de injectiebuisjes. Vanaf maandag 13 februari 2023 staat het injecteren zelf op het programma.

Kruispunt Brug
De persleiding werd aangelegd.
Er werd gestart met de rioleringswerken.

FASE 9 EN 11 - COTTEMWEG
Vanaf maandag 13 februari 2023 starten de rioleringswerken in de Cottemweg ter hoogte van de Stationsstraat. Hierdoor zal de rijweg volledig onderbroken zijn.

Ontsluiting zal dan opnieuw mogelijk zijn via de Abdijlaan of de Ettelgemsestraat. Tijdens de uitvoering van deze werken zal de doorgang voor fietsers en voetgangers op bepaalde momenten moeilijk of niet mogelijk zijn.

Wat betreft de huisvuilophaling zijn er geen wijzigingen. 

We doen er alles aan om de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Bewoners zullen hun woning steeds kunnen bereiken, hetzij via de Stationsstraat, hetzij via de Zomerweg. 
 

UPDATE 27 JANUARI 2022

VAARTSTRAAT
De werken in de Vaartstraat zijn volop aan de gang. Deze week werden de groutwanden geplaatst (zie foto als bijlage).
Hier zijn er geen wijzigingen voor het verkeer of de afvalophaling.

FASE 9 EN 11 - COTTEMWEG
Door een stroomversnelling in de planning starten de voorbereidende werken in de Cottemweg op maandag 30 januari 2023. Hierdoor zal er tijdens de werkuren (tussen 7 en 18 uur) tijdelijk geen doorgang mogelijk zijn in de Cottemweg ter hoogte van de aansluiting met de Stationsstraat. Ontsluiting zal op dat moment wel mogelijk zijn via de Abdijlaan of de Ettelgemsestraat. Buiten de werkuren zal de doorgang terug mogelijk zijn via een versmalde doorgang. 
Ter hoogte van het kruispunt met de Zomerweg zullen ook voorbereidende werken uitgevoerd worden. Deze zullen slechts beperkte hinder met zich meebrengen. Doorgaand verkeer zal steeds mogelijk zijn. 
De grootste hinder wordt verwacht op maandag en dinsdag, rest van de week zal dit eerder beperkt zijn. Deze voorbereidende werken zouden afgerond moeten zijn op 3 februari 2023.

Op het einde van de week van 6 februari 2023 zullen, bij voldoende verlaagd grondwaterpeil, de rioleringswerken worden opgestart. Hierbij zal in eerste instantie het kruispunt Cottemweg met de Zomerweg worden onderbroken. Er zal steeds doorgang mogelijk zijn van de Cottemweg en de Zomerweg richting Abdijlaan. Voor het stuk Cottemweg tussen Zomerweg en Stationsstraat zal de ontsluiting gebeuren via de Stationstraat.

Aansluitend volgen de rioleringswerken in de Cottemweg ter hoogte van de Stationstraat, waarbij de rijweg ook volledig zal worden onderbroken. Ontsluiting zal dan opnieuw mogelijk zijn via de Abdijlaan of de Ettelgemsestraat. Tijdens de uitvoering van deze werken zal moeilijk en op bepaalde momenten geen doorgang mogelijk zijn voor fietsers of voetgangers.

Wat betreft de huisvuilophaling zijn er geen wijzigingen. 

We doen er alles aan om de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Bewoners zullen hun woning steeds kunnen bereiken, hetzij via de Stationsstraat, hetzij via de Zomerweg. Aannemer Verhelst heeft deze middag nog een bewonersbrief verspreid in de Cottemweg.

 

UPDATE 20 JANUARI 2022

De werken werden na de kerstvakantie hervat. Daarom geven we graag een update van de werken in jouw omgeving.

FASE 12 EN 13 - VAARTSTRAAT
De rioleringswerken werden volledig uitgevoerd en ook de borduren werden geplaatst.
Binnenkort worden de klinkers gelegd. 
De aannemer is volop bezig met de aanleg van het fietspad.

FASE 14 EN 15
Vaartstraat (van brug tot huisnummer 45)
De hoofdrioleringen werden aangelegd en er werd gestart met de huisaansluitingen. 

Vaartstraat (vanaf huisnummer 45 tot Vissersstraat)
De groutwanden werden afgewerkt in de zijstraat, uitgezonderd de zones van de nutsleidingen.

Zandvoordebrug
Vorige week gingen de werken aan het kruispunt van de Zandvoordebrug van start.
Hierdoor werd het kruispunt Zandvoordsestraat/Keiweg/Vaartstraat volledig afgesloten voor alle verkeer. Verwacht wordt dat het kruispunt tot eind maart zal afgesloten zijn. 
Vanaf 27 januari 2023 start de aannemer met de rioleringswerken.

  • Omleidingen
Tijdens de onderbreking van het kruispunt van de Zandvoordebrug dient alle gemotoriseerd vervoer de omleiding te volgen. De Goedeboterstraat is tijdelijk eenrichtingsverkeer geworden (vanaf kruispunt Kasteeldreef tot aan Keiweg). Het verkeer kan vanuit Oudenburg richting kanaal rijden, omgekeerd is dit verboden en dient de omleiding langs de Noordstraat te worden gebruikt. 
De Polder, de landelijke weg langs het kanaal, is normaliter bestemd voor plaatselijk verkeer. Gedurende de werken zal dit opgeheven worden voor de Oudenburgse inwoners zodat men via deze weg van en naar Gistelbrug kan rijden om de omleiding te nemen. Het Jaagpad richting Plassendale is niet toegankelijk voor verkeer. Dit is een jaagpad in beheer van de Vlaamse Waterweg en bijgevolg kan hier geen uitzondering voor gemaakt worden. 

  • Afvalophaling
Wat betreft de afvalophaling (huisvuil, gft, pmd, papier en karton) zijn er verzamelpunten ter hoogte van het kruispunt Visserstraat/Vaartstraat en Zandvoordsestraat/Vaartstraat. Aan de andere kant van de Zandvoordebrug (richting Zandvoorde) wordt het afval huis aan huis opgehaald.

FASE 10 - STATIONSTRAAT-PARKINGZONE
Hier wordt volgende week gestart, maar er zal geen hinder zijn voor het verkeer.


 UPDATE 23 DECEMBER 2022
Het winterbouwverlof staat voor de deur. Daarom geven we graag een update van de werken in jouw omgeving.

FASE 12 EN 13 - VAARTSTRAAT
De rioleringswerken werden hier volledig uitgevoerd. Daarnaast werden ook de borduren geplaatst.
De aannemer is volop bezig met het plaatsen van het fietspad.

FASE 14 EN 15 - VAARTSTRAAT (van Zandvoordebrug tot huisnummer 45)
De hoofdrioleringen werden aangelegd. De woningen werden hierop nog niet aangesloten. 
De huisaansluitingen staan gepland na het winterbouwverlof.

Vaartstraat (vanaf huisnummer 45 tot Vissersstraat)
De rijweg werd hier volledig afgefreesd.
Er werd gestart met de soilmix, groutwanden.

Zandvoordebrug
Na de kerstvakantie start de volgende fase van het Aquafinproject, met name de werken aan de Zandvoordebrug. Hierdoor wordt het kruispunt Zandvoordsestraat-Keiweg-Vaartstraat vanaf 9 januari 2023 volledig afgesloten voor alle verkeer.
Verwacht wordt dat het kruispunt tot eind maart zal afgesloten zijn. Net zoals de andere fases in deze grote infrastructuurwerken beperken we deze ingreep in de tijd om zo de hinder voor de omwonenden en passanten tot een minimum te herleiden. De Zandvoordebrug is echter één van de belangrijkste mobiliteitsknooppunten in onze stad, we zijn er ons dan ook van bewust dat dit wat ongemakken met zich mee zal brengen.

Gedurende deze werken zullen auto’s en vrachtverkeer een omweg dienen te volgen. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) zullen wel nog het kruispunt kunnen oversteken. Respecteer de signalisatie en volg de richtlijnen op van de werklui.

De Zandvoordsestraat en Keiweg worden doodlopende straten tot aan het kruispunt.
In de Vaartstraat blijven de woningen via het bestaande fietspad buiten de werkuren bereikbaar, dit vanaf 9 januari 2023 in dubbele rijrichting. We vragen hier dan ook om hoffelijk te zijn bij het kruisen van elkaar met de wagen.

De Goedeboterstraat wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer vanaf Oudenburg richting kanaal. Vanaf de Keiweg naar Oudenburg dient de omleiding via de Noordstraat gevolgd te worden. 
Ook de bussen volgen een omleiding waardoor bepaalde haltes niet bediend zullen worden: Caelfstraat, Zwinhoekje, Stadhuis en Zandvoordebrug. Er zijn tijdelijke vervanghaltes voorzien in Zandvoorde (Spiegelaere) en in Oudenburg in de Marktstraat. 

Vorige week werd een digitale vergadering georganiseerd. Dit kan je nog steeds herbekijken via www.oudenburg.be/nieuws/digitaal-infomoment-werken-aquafin

 

 

UPDATE 18 NOVEMBER 2022

Vaartstraat
Na de herfstvakantie werden de grote werken hervat in de Vaartstraat.
Momenteel is men volop bezig met de effectieve rioleringswerken. 

Kasteeldreef
Vorige week donderdag vonden de asfalteringswerken plaats in de Kasteeldreef.
De Kasteeldreef is nu volledig afgewerkt.
  

UPDATE 28 OKTOBER 2022

We houden je graag op de hoogte en bezorgen je hierbij een update van de werken.
Alle data zijn steeds onder voorbehoud, rekening houdend met de weersomstandigheden.

Kasteeldreef (fase 6) 
De werken in de Kasteeldreef zullen later dan gepland afgerond zijn, tegen vrijdag 11 november 2022.

Vaartstraat 
De werken in de Vaartstraat zijn deze week gestart. Hierdoor is de Vaartstraat tussen de Zandvoordsestraat en Stationsstraat volledig afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via het centrum (Stationsstraat – Marktstraat – Hoogstraat – Weststraat – Zandvoordsestraat). Dit geldt niet voor het zwaar verkeer. Voor het zwaar vervoer werd een signalisatieplan opgesteld in samenspraak met de lokale politie (zie bijlage)

Buiten de werkuren (van 7 tot 17 uur) kunnen enkel de bewoners van de woningen in deze werkzone met de auto over het bestaande fietspad rijden om hun woning te bereiken. Het fietspad is bereikbaar langs de Stationsstraat. Van daar geldt eenrichtingsverkeer naar het kruispunt met de Zandvoordestraat. 

Er worden extra parkeergelegenheden voorzien:
  • aan de overzijde van de brug, ter hoogte van de hoogspanningscabine (naast ’t Vielootje);
  • in het begin van het zijstraatje Vaartstraat (ter hoogte van huisnummers 23 en 25) en dit enkel voor de bewoners van huisnummers 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 en 39.

De Visserstraat zal ook doodlopend zijn ter hoogte van de Vaartstraat waardoor de Geneverpiete en aangrenzende straten te bereiken zullen zijn via het kruispunt Zandvoordsestraat - Visserstraat.

De fietsers volgen de omleiding van de wagens of worden omgeleid via het Oudenburgs Vaardeken door de Visserswijk (Garnaalstraat – Mosselstraat – Palingstraat – Baarsstraat – Visserstraat) naar de Zandvoordsestraat.

De aannemer voorziet verzamelpunten voor de ophaling van het huisvuil. Deze verzamelpunten vind je ter hoogte van het kruispunt Visserstraat - Vaartstraat en van het kruispunt Zandvoordsestraat - Vaartstraat.

 

UPDATE 21 OKTOBER 2022

We houden je graag op de hoogte en bezorgen je hierbij een update van de werken.
Alle data zijn steeds onder voorbehoud, rekening houdend met de weersomstandigheden.

Zandvoordsestraat (fase 7)
Goed nieuws! Deze morgen werd de toplaag gegoten in de Zandvoordsestraat. Vanaf vanavond zal de Zandvoordsestraat opnieuw opengesteld worden. 
De bussen van De Lijn zullen vanaf morgen (22 oktober 2022) opnieuw hun normale route volgen. Je zal dus opnieuw kunnen opstappen aan de originele halte Zandvoordebrug en halte Stadhuis. De tijdelijke haltes zullen vanaf morgen niet meer bediend worden.

Vaartstraat 
Maandag 24 oktober 2022 beginnen de werken aan de rijweg in de Vaartstraat. Deze passen in de verbetering van het pompstation aan de Geneverpiete en de renovatie van de persleiding. 
Hierdoor wordt de Vaartstraat tussen de Zandvoordsestraat en Stationsstraat volledig afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via het centrum (Stationsstraat – Marktstraat – Hoogstraat – Weststraat – Zandvoordsestraat). Dit geldt niet voor het zwaar verkeer. Voor het zwaar vervoer werd een signalisatieplan opgesteld in samenspraak met de lokale politie.

Buiten de werkuren (van 7 tot 17 uur) kunnen enkel de bewoners van de woningen in deze werkzone met de auto over het bestaande fietspad rijden om hun woning te bereiken. Het fietspad is bereikbaar langs de Stationsstraat. Van daar geldt eenrichtingsverkeer naar het kruispunt met de Zandvoordestraat. 

Er worden extra parkeergelegenheden voorzien, enerzijds aan de overzijde van de brug, ter hoogte van de hoogspanningscabine (naast ’t Vielootje) en anderzijds in het begin van het zijstraatje Vaartstraat (ter hoogte van huisnummer 23 en 25) en dit voor de bewoners van huisnummers 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 en 39.

De Visserstraat zal ook doodlopend zijn ter hoogte van de Vaartstraat waardoor de Geneverpiete en aangrenzende straten te bereiken zullen zijn via het kruispunt Zandvoordsestraat - Visserstraat.

De fietsers volgen de omleiding van de wagens of worden omgeleid via het Oudenburgs Vaardeken door de Visserswijk (Garnaalstraat – Mosselstraat – Palingstraat – Baarsstraat – Visserstraat) naar de Zandvoordsestraat.

De aannemer voorziet verzamelpunten voor de ophaling van het huisvuil. Deze verzamelpunten vind je ter hoogte van het kruispunt Visserstraat - Vaartstraat en van het kruispunt Zandvoordsestraat - Vaartstraat.

Kasteeldreef (fase 6)
In de Kasteeldreef werden de rioleringswerken volledig uitgevoerd, exclusief de koppelingen van de persleiding Ook in de Kasteeldreef werd gedacht aan het verkeer, daar is beurtelings verkeer mogelijk.
Deze werken zullen definitief afgerond zijn tegen de herfstvakantie, tegen vrijdagavond 28 oktober 2022.                                                                                                                                                                                                                            

 

UPDATE 15 OKTOBER 2022

We houden je graag op de hoogte en bezorgen je hierbij een update van de werken.
Alle data zijn steeds onder voorbehoud, rekening houdend met de weersomstandigheden.
 
Vaartstraat 
Maandag 24 oktober 2022 beginnen de werken aan de rijweg in de Vaartstraat. Deze passen in de verbetering van het pompstation aan de Geneverpiete en de renovatie van de persleiding. Hierdoor wordt de Vaartstraat tussen de Zandvoordsestraat en Stationsstraat volledig afgesloten voor alle verkeer.

Buiten de werkuren (van 7 tot 17 uur) kunnen enkel de bewoners van de woningen in deze werkzone met de auto over het bestaande fietspad rijden om hun woning te bereiken. Het fietspad is bereikbaar langs de Stationsstraat. Van daar geldt eenrichtingsverkeer naar het kruispunt met de Zandvoordestraat.
De Visserstraat zal ook doodlopend zijn ter hoogte van de Vaartstraat waardoor de Geneverpiete en aangrenzende straten te bereiken zullen zijn via het kruispunt Zandvoordsestraat - Visserstraat.

De fietsers volgen de omleiding van de wagens of worden omgeleid via het Oudenburgs Vaardeken door de Visserswijk (Garnaalstraat – Mosselstraat – Palingstraat – Baarsstraat – Visserstraat) naar de Zandvoordsestraat.

De aannemer voorziet verzamelpunten voor de ophaling van het huisvuil. Deze verzamelpunten vind je ter hoogte van het kruispunt Visserstraat - Vaartstraat en van het kruispunt Zandvoordsestraat - Vaartstraat.

Zandvoordsestraat (fase 7)
Momenteel is men volop bezig met de laatste loodjes in de Zandvoordsestraat. Als gevolg van de weeromstandigheden, maar ook ten gevolge van een herstelling aan de dekplaat ter hoogte van kruispunt Vissersstraat, werd de einddatum bijgesteld naar vrijdag 21 oktober 2022. Dit geldt ook voor het kruispunt met de Vissersstraat.

Kasteeldreef (fase 6)
In de Kasteeldreef werden de rioleringswerken volledig uitgevoerd, exclusief de koppelingen van de persleiding Ook in de Kasteeldreef werd gedacht aan het verkeer, daar is beurtelings verkeer mogelijk.
Deze werken zullen definitief afgerond zijn tegen de herfstvakantie, tegen vrijdagavond 28 oktober 2022.                                                                                                         

 

UPDATE 30 SEPTEMBER 2022

We houden je graag op de hoogte en bezorgen je hierbij een update van de werken.
Alle data zijn steeds onder voorbehoud, rekening houdend met de weersomstandigheden.
 
Vaartstraat (fase 12 en 13)
In het kader van de optimalisatie van het pompstation aan de Geneverpiete en de renovatie van de persleiding starten de werken in de Vaartstraat op maandag 3 oktober 2022.
Tijdens de eerste fase wordt de zone Vaartstraat tussen de Geneverpiete en de oude site Verhelst Aannemingen werfzone met verkeerslichten en beurtelings verkeer. Doorgaand verkeer blijft dus mogelijk.
Het is echter niet meer mogelijk om de Geneverpiete in of uit te rijden via de Vaartstraat.
Ook de fietsers zullen omgeleid worden via het fietspad ‘Geneverpiete’ – Garnaalstraat – Mosselstraat – Palingstraat – Baarsstraat – Visserstraat.

Vaartstraat (fase 14 en 15)
Vanaf maandag 24 oktober 2022 zal de Vaartstraat volledig onderbroken zijn, dit vanaf de Geneverpiete tot aan de Zandvoordebrug. Deze werken starten dus een week later.
De hinder zal steeds gefaseerd plaatsvinden.
De bereikbaarheid van de woningen zal steeds gecommuniceerd worden door bewonersbrieven van de aannemer.

Stationsstraat (fase 10)
In de week van 3 oktober 2022 starten de werken in de Stationsstraat ter hoogte van firma Verhelst. Er zal hier geen hinder zijn voor het verkeer.
Deze werken duren twee à drie weken. 

Zandvoordsestraat (fase 7)
Als gevolg van de weeromstandigheden, maar ook ten gevolge van een herstelling aan de dekplaat ter hoogte van kruispunt Vissersstraat, wordt de einddatum bijgesteld naar 21 oktober 2022. Dit geldt ook voor het kruispunt met de Vissersstraat.

Kasteeldreef (fase 6)
Sinds vrijdag 23 september 2022 is de Kasteeldreef terug opengesteld voor beurtelings verkeer. De Kasteeldreef zal definitief afgewerkt zijn tegen de herfstvakantie (vrijdag 28 oktober 2022).                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

UPDATE 16 SEPTEMBER 2022

We houden je graag op de hoogte en bezorgen je hierbij een update van de werken.
Alle data zijn steeds onder voorbehoud, rekening houdend met de weersomstandigheden.
 
Zandvoordsestraat (fase 7)
Als gevolg van de weeromstandigheden, maar ook ten gevolge van een herstelling aan de dekplaat ter hoogte van kruispunt Vissersstraat, zal de einddatum bijgesteld worden naar zaterdag 15 oktober 2022. 

Het kruispunt met de Vissersstraat zal opnieuw onderbroken worden vanaf maandag 26 september 2022, dit om een nieuwe dekplaat te leggen.
Deze werken zullen duren tot zaterdag 15 oktober 2022.
 
Kasteeldreef (fase 6)
Volgende week (vrijdag 23 september 2022) zal de Kasteeldreef tegen de avond terug opengesteld worden voor beurtelings verkeer. 
De Kasteeldreef zal definitief afgewerkt zijn tegen de herfstvakantie (vrijdag 28 oktober 2022).
 
Stationsstraat (fase 10)
In de week van 3 oktober 2022 starten de werken ter hoogte van de Stationsstraat. Er zal hier geen hinder zijn voor het verkeer.
Deze werken duren twee à drie weken. 

Vaartstraat (fase 12 en 13)
Vanaf maandag 3 oktober 2022 starten de werken in de Vaartstraat met het plaatsen van de bemaling ter hoogte van het fietspad.
Doorgaand verkeer blijft mogelijk door middel van verkeerslichten. 

Vaartstraat (fase 14 en 15)
Vanaf maandag 17 oktober 2022 zal de Vaartstraat volledig onderbroken zijn, dit vanaf de Geneverpiete tot aan de Zandvoordebrug. 
De hinder zal steeds gefaseerd plaatsvinden.
De bereikbaarheid van de woningen zal steeds gecommuniceerd worden door bewonersbrieven van de aannemer.

Fasering werken Aquafin 
 
 

UPDATE 31 AUGUSTUS 2022

De werken gaan goed vooruit. Daarom geven we graag een update van de werken in jouw omgeving. Alle data zijn steeds onder voorbehoud, rekening houdend met de weersomstandigheden.

Zandvoordsestraat 
In de Zandvoordsestraat is men volop bezig met de laatste huisaansluitingen. 
Normaal gezien zou de Zandvoordsestraat volledig afgewerkt zijn tegen eind september. Dit onder voorbehoud want alles hangt natuurlijk af van het weer. 

Kasteeldreef
Vanaf vandaag wordt de Kasteeldreef gedeeltelijk afgesloten, dit ter hoogte van huisnummer 27 (doodlopend zijstraatje). Doorgaand verkeer blijft mogelijk, hetzij natuurlijk slechts beurtelings.
Vanaf maandagmorgen 5 september 2022 wordt deze zone dan volledig afgesloten voor alle verkeer en dient een omleiding via Weststraat-Hoogwegel gevolgd te worden.
Deze werken zullen duren tot eind september.

Vaartstraat (fase 12 en 13)
Vanaf maandag 26 september 2022 starten de werken in de Vaartstraat, een week later dus dan eerder meegedeeld.
De aannemer zal de bewoners hiervan nog op de hoogte brengen. Voorlopig zullen zij hiervan weinig hinder ondervinden.

Fasering werken

  
 

UPDATE 20 AUGUSTUS 2022

Na het bouwverlof zijn de werken opnieuw van start gegaan. Daarom geven we graag een nieuwe update. Alle data zijn steeds onder voorbehoud, rekening houdend met de weersomstandigheden.

Zandvoordsestraat 
Men is volop bezig met de huisaansluitingen, deze werken zullen tegen eind augustus volledig afgerond zijn.
De hoofdrioleringen werden aangelegd. 
Volgende week worden de wegeniswerken opnieuw opgestart en worden de boordstenen gelegd.
Normaal gezien zou de Zandvoordsestraat volledig afgewerkt zijn tegen eind september. Dit onder voorbehoud want alles hangt natuurlijk af van het weer. 

Na het bouwverlof zijn ook werken gestart in de Kasteeldreef. Voorlopig zijn de werken nog beperkt en is er geen hinder voor de bewoners.

Vaartstraat (fase 12 en 13)
Vanaf maandag 19 september 2022 starten de werken in de Vaartstraat (fase 12 en 13: zie plan).
De aannemer zal de bewoners hiervan nog op de hoogte brengen. Voorlopig zullen zij hiervan weinig hinder ondervinden.
 

UPDATE 14 JULI 2022

We naderen het bouwverlof. Daarom geven we graag een update van de werken in jouw omgeving.

Vanderheydestraat/ – Vissersstraat
Deze week werd de onderlaag asfalt geplaatst in de Vanderheydestraat en Vissersstraat. Aansluitend werden de deksels opgetrokken.
Vandaag, donderdag 14 juli 2022, wordt de toplaag geplaatst in de Vanderheydestraat en Vissersstraat.

Kruispunt Visserstraat – Zandvoordsestraat
Het kruispunt van de Vissersstraat met de Zandvoordsestraat zal enkel in onderlaag aangelegd worden. Ondertussen werd er ook een profileerlaag asfalt aangelegd. 
Er dient een nieuwe dekplaat geplaatst te worden op een ondergrondse constructie op het kruispunt, maar dit zal pas na het bouwverlof kunnen gebeuren. Hierdoor kan de toplaag nog niet aangelegd worden ter hoogte van het kruispunt. 
Doorgaand verkeer zal nog niet mogelijk zijn. Enkel plaatselijk verkeer voor bewoners en bezoekers. 

Zandvoordsestraat 
De hoofdrioleringen werden volledig aangelegd. De woningen in de Zandvoordsestraat zijn hierop aangesloten of voorlopig aangesloten.
De straat wordt tegen vrijdag 15 juli 2022 afgedekt met steenslag zodat de woningen tijdens het bouwverlof te bereiken zijn.

De werken starten opnieuw vanaf maandag 8 augustus 2022.
 

UPDATE 1 JULI 2022

We geven graag een overzicht van de reeds afgewerkte werken en wat er nog op de planning staat. Dit onder voorbehoud want alles hangt natuurlijk af van het weer.
 
Vanderheydestraat
De rioleringswerken zijn volledig afgerond. De fundering van de rijweg ligt er en de boordstenen en de klinkers werden volledig aangelegd. 
 
In de week van 4 juli: onderlaag asfalt.
In de week van 11 juli: toplaag asfalt.
Normaal gezien zou deze straat volledig afgewerkt zijn tegen vrijdag 15 juli 2022.

Kruispunt Vanderheydestraat/Zandvoordsestraat /Vissersstraat
De rioleringswerken zijn volledig uitgevoerd.
 
In de week van 4 juli: onderlaag asfalt.
In de week van 11 juli: toplaag asfalt.
De bedoeling is dat het kruispunt volledig afgewerkt is tegen vrijdag 15 juli 2022.

Vissersstraat
De rioleringswerken zijn volledig uitgevoerd en de fundering van de rijweg werd geplaatst.
De parkeerstroken en voetpaden werden volledig in klinkers aangelegd. 

In de week van 4 juli: onderlaag asfalt. 
In de week van 11 juli: toplaag asfalt.
Normaal gezien zou deze straat volledig afgewerkt zijn tegen vrijdag 15 juli 2022.
 
Weide (tussen Bilkstraat en Kasteeldreef)
De riolen werden aangelegd. Het perceel wordt verder afgewerkt.
De huisaansluitingen werden ondertussen ook uitgevoerd. 
 
Zandvoordsestraat 
De rijweg werd volledig afgefreesd. Momenteel zijn er twee ploegen volop bezig met de rioleringswerken tot aan de Zandvoordebrug. De ene ploeg legt de DWA aan en de andere ploeg de RWA. Het kruispunt zelf wordt niet meegenomen.
Het is de bedoeling dat de riolen tegen het bouwverlof (15 juli 2022) liggen en dat alle woningen hierop zijn aangesloten. De straat wordt dan afgedekt met steenslag zodat de woningen tijdens het bouwverlof te bereiken zijn.

Er werd een extra huisvuilophaalpunt gecreëerd op het einde van de Zandvoordsestraat ter hoogte van de lichten.
 

UPDATE 10 JUNI  2022

Vanderheydestraat
De rioleringswerken zijn volledig afgerond in de Vanderheydestraat. 
De aanleg van de onderfundering is volledig uitgevoerd, de fundering van de rijweg is volop bezig.
Ook de borduren werden bijna volledig geplaatst.

Kruispunt Vanderheydestraat/Zandvoordsestraat /Vissersstraat
Het kruispunt zal volledig afgewerkt zijn tegen het bouwverlof met inbegrip van de toplaag asfalt.

Vissersstraat
Ook hier zijn de rioleringswerken volledig uitgevoerd.
De wegeniswerken zijn in uitvoering. De parkeerstroken en voetpaden werden bijna volledig in klinkers aangelegd.
Het asfalteren staat gepland juist voor het bouwverlof. 

Weide (tussen Bilkstraat en Kasteeldreef)
DWA-streng en RWA-streng werden aangelegd.
De huisaansluitingen dienen daar nog te gebeuren. 

Zandvoordsestraat 
De volledige zone werd ondertussen afgefreesd.
Momenteel is men volop bezig met de rioleringswerken.
Het is de bedoeling om volledig klaar te zijn met de rioleringswerken en de huisaansluitingen tegen het bouwverlof. 

 

UPDATE 13 MEI 2022

Op woensdag 11 mei 2022 was er opnieuw een werfvergadering waarbij de vorderingen van de grote Aquafin-werken in de Zandvoordsestraat besproken werden. We geven je graag een update.

Kruispunt Louis Clesselaan – Brouwerijstraat – Weststraat – Sint-Pietersstraat (fase 1)
Gisteren werden de verschillende asfaltlagen gelegd. Vandaag wordt het kruispunt opnieuw wordt opengesteld voor verkeer.

Vanderheydestraat (fase 2)
De aannemer is volop bezig met de huisaansluitingen op de nieuwe riool. Tegen eind mei zullen alle huisaansluitingen in orde zijn. 
De onderfundering van de rijweg staat volgende week op de planning. Eind mei start de bovenbouw van de werken in de Vanderheydestraat.

Aan het kruispunt Bilkstraat – Vanderheydestraat is men volop bezig met de rioleringswerken. De bovenbouw van de werken staat gepland eind juni.

Vissersstraat
Deze week werd er gestart met de heraanleg in de Vissersstraat, aan de kant waar geen bebouwing is.
Vanaf maandag 16 mei 2022 wordt het voetpad en de parkeerstrook uitgebroken en heraangelegd aan de kant van Garage Lievens.
Woon je in dit deel van de Vissersstraat? Parkeer dan je auto een beetje verderop. Je zal immers je garage niet kunnen gebruiken.

Rioleringswerken Zandvoordestraat (fase 3)
Vanaf maandag 16 mei 2022 starten de rioleringswerken in de Zandvoordsestraat vanaf het kruispunt met de Vanderheydestraat tot net voor het kruispunt met de Vaartstraat.
Op die dag wordt het asfalt over de volledige Zandvoordsestraat afgefreesd, waardoor er een parkeer-en doorgangsverbod geldt in de ganse Zandvoordsestraat tussen Visserstraat en Vaartstraat. Daarna wordt er gestart met de plaatsing van de bemaling.
Je kan je auto kwijt op de tijdelijke parkeerplaatsen aan de werfkeet in de Akkerstraat.

Voor de bewoners van de Zandvoordsestraat zal er een centraal huisvuilpunt voorzien worden op de hoek van de Vaartstraat en de Zandvoordsestraat. Dit centraal huisvuilpunt zal duidelijk aangeduid worden.

UPDATE 5 MEI 2022

Op woensdag 4 mei 2022 was er opnieuw een werfvergadering waarbij de vorderingen van de grote Aquafin-werken in de Zandvoordsestraat besproken werden. We geven je graag een update.

Kruispunt Louis Clesselaan – Brouwerijstraat – Weststraat – Sint-Pietersstraat (fase 1) bijna klaar
De werkmannen zijn volop bezig met de laatste fase aan dit kruispunt. De koker voor het Oudenburgs Vaartje is ondertussen klaar. Bovenop de koker ligt de fundering van de rijweg. In de week van 9 mei 2022 worden de verschillende asfaltlagen gelegd. 
Het is de bedoeling dat het kruispunt in de loop van vrijdag 13 mei 2022 opnieuw wordt opengesteld voor verkeer.

Hoofdriolen Vanderheydestraat (fase 2)
Ook in de Vanderheydestraat gaan de werken goed vooruit. De rioolbuizen liggen in de grond. Volgende week sluit de aannemer de huizen aan op de nieuwe riool en breekt de voetpaden op. Tegelijk legt hij de onderfundering van de rijweg in steenslag.
Op het kruispunt Vanderheydestraat - Bilkstraat wordt een overstort gebouwd. Aansluitend wordt de riolering gelegd over het weiland richting Kasteeldreef, tot aan het Westkerkegeleed.
Er is momenteel een parkeerverbod in de Bilkstraat, dit voor het plaatsen van een grote constructie (R21). 

Heraanleg Vissersstraat
Volgende week wordt gestart met de heraanleg in de Visserstraat. In de week van 9 mei 2022 wordt nog gewerkt aan de kant waar geen huizen staan. 
Vanaf 16 mei 2022 wordt het voetpad en parkeerstrook uitgebroken en heraangelegd aan de kant van Garage Lievens.

Woon je in dit deel van de Vissersstraat? Parkeer dan je auto een beetje verderop. Je zal immers je garage niet kunnen gebruiken.

Rioleringswerken Zandvoordestraat (fase 3)
Vanaf maandag 16 mei 2022 starten de rioleringswerken in de Zandvoordsestraat.
In eerste instantie zal het stuk tussen de Visserstraat en de Akkerstraat worden opgebroken, om vervolgens op te schuiven richting de Vaartstraat.

Op maandag 16 mei 2022 wordt de asfalt echter over de volledige Zandvoordsestraat afgefreesd, waardoor er die dag een absoluut parkeer- en doorgangsverbod geldt in de ganse Zandvoordsestraat tussen Visserstraat en Vaarstraat.
Je kunt je auto kwijt op de tijdelijke parkeerplaatsen aan de werfkeet in de Akkerstraat.

Voor de bewoners van de Zandvoordsestraat zal er een centraal huisvuilpunt voorzien worden op de hoek van de Vaartstraat en de Zandvoordsestraat. Dit centraal huisvuilpunt zal duidelijk aangeduid worden.
 

UPDATE 21 APRIL 2022

Op woensdag 20 april 2022 was er opnieuw een werfvergadering waarbij de vorderingen van de grote Aquafin-werken in de Zandvoordsestraat besproken werden. We geven je graag een update.

Kruispunt Louis Clesselaan - Brouwerijstraat - Weststraat – Sint-Pietersstraat (fase 1)
De werkmannen zijn deze week volop bezig met het bekisten, wapenen en gieten van de dakplaat in de Sint-Pietersstraat aan het kruispunt met de Zandvoordsestraat. Nu moet het beton verder uitharden en dan is de koker voor het Oudenburgs Vaartje klaar. 
Daarna wordt de wegenis aangelegd op het kruispunt Louis Clesselaan - Brouwerijstraat - Weststraat. 
Als alles verder vlot blijft verlopen, zou het kruispunt (Sint-Pietersstraat / Weststraat) terug opengesteld kunnen worden vanaf 13 mei 2022 (streefdatum).

Vanderheydestraat (fase 2)
In de Vanderheydestraat zijn de rioleringswerken nog volop aan de gang. Hier worden twee leidingen aangelegd voor afvalwater, een leiding voor regenwater en een persleiding.
Als alles volgens planning verloopt, dan liggen de riolen tegen 6 mei 2022 in de grond. Daarna worden de huizen in de Vanderheydestraat aangesloten op het nieuwe rioolstelsel en wordt er verder gewerkt op het kruispunt Vanderheydestraat – Bilkstraat.
Tot slot wordt de afvoer van het regenwater via de wei doorverbonden naar het Westkerkegeleed.

Zandvoordestraat (fase 3)
Op maandag 9 mei 2022 starten de voorbereidingswerken in de Zandvoordsestraat. Het wegdek wordt afgefreesd. Er blijft nog een kleine dikte asfalt liggen waarop de bewoners zullen kunnen rijden.  
Tussen de Vissersstraat en de Akkerstraat wordt de bemaling geplaatst. Dit is nodig om het grondwaterpeil te laten zakken. Er kunnen immers alleen rioolbuizen gelegd worden in droge omstandigheden.
In dit deel van de Zandvoordestraat starten de rioleringswerken vanaf 16 mei 2022. 
Daarna is het stuk van aan de Akkerstraat tot aan de Zandvoordebrug aan de beurt.

Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig. Bij aanhoudend slecht weer wijzigt de planning.

UPDATE 25 MAART 2022

Deze week werd in de Vissersstraat de rioolput (R13) geplaatst. 

Op maandag 28 maart 2022 wordt de nieuwe koker geplaatst in de Sint-Pietersstraat, aan het kruispunt met de Zandvoordsestraat.

Op donderdag 31 maart 2022 starten de werken in de Vanderheydestraat. 
In eerste instantie wordt gestart met de opbraak van de rijweg en het plaatsen van de grondwaterverlaging. Na ongeveer 1 week, als het grondwater voldoende is verlaagd, starten de eigenlijke rioleringswerken. Na afloop van de rioleringswerken, worden aansluitend de wegeniswerken uitgevoerd.

Tijdens deze werken zal de volledige Vanderheydestraat afgesloten worden voor alle verkeer. Wij vragen dan ook om tijdig alle wagens buiten de Vanderheydestraat te plaatsen en dit vóór donderdag 31 maart 2022 om 6 uur.

Om het werfverkeer op een vlotte manier te laten verlopen, worden in een aantal omliggende straten een parkeerverbod ingevoerd:
-Bilkstraat even huisnummers;
-Akkerstraat vanaf huisnummer 30 t.e.m. 36;
-20m rondom kruispunt Akkerstraat – Bilkstraat;
-20m rondom kruispunt Vanderheydestraat – Bilkstraat.

Daarom wordt er extra parkeergelegenheid voorzien ter hoogte van de werfkeet in de Akkerstraat.

Voor de bewoners van de Vanderheydestraat zal er een centraal afvalpunt voorzien worden op de hoek van de Bilkstraat en de Akkerstraat. 

Er wordt gestreefd om deze fase af te werken tegen het bouwverlof in juli 2022.


UPDATE 18 MAART 2022

Op 7 maart 2022 zijn de ingrijpende infrastructuurwerken in de Zandvoordsestraat effectief van start gegaan waarbij de nutsleidingen vervangen worden.
Momenteel wordt er gewerkt aan de overgang van de Weststraat naar de Zandvoordsestraat. De bestaande put wordt vervangen door een betonnen schil.
Hierdoor is het kruispunt met de Sint-Pietersstraat volledig afgesloten. Het kruispunt van de Louis Clesselaan blijft toegankelijk (doodlopende straat). In de Brouwerijstraat werd het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven. Op die manier blijft de Laurierenwijk vlot bereikbaar.

Deze werken zouden 5 weken duren. Jammer genoeg ondervinden we momenteel wat hinder en zullen de werken in fase 1 langer duren dan verwacht.
Dinsdagavond 16 maart 2022 werd er een breuk in de persleiding vastgesteld. Hierdoor hebben de werkmannen ook langer doorgewerkt. 

Vanaf maandag 21 maart 2022 wordt verder gewerkt aan de riolering én wordt de betonnen constructie (R13) geplaatst.

Ook het kruispunt Vissersstraat - Zandvoordsestraat is onderbroken voor alle verkeer en dit voor vijf maanden. Een omleiding is voorzien via de Vaartstraat en de Stationsstraat.
De bussen van De Lijn worden omgeleid waardoor 2 haltes niet bediend worden: Zandvoordebrug en Stadhuis. Er worden tijdelijke vervanghaltes voorzien: Zandvoordebrug (kant Zandvoorde) en Marktstraat (ter hoogte van het Marktplein).
 
Fasering