Openbaar onderzoek ontwerp-PAS

4 apr 2022
De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:
  • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
  • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
  • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
  • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
  • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.
Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.
 
Het openbaar onderzoek vindt plaats van 19 april tot en met 17 juni 2022. 
Het ontwerp PAS-programma, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen van team Mer zijn vanaf 19 april 2022 raadpleegbaar op de website van het Departement Omgeving en bij  het Departement Omgeving in Brussel na afspraak. Let wel: de documenten worden steeds digitaal ter beschikking gesteld.  
 
Hoe een bezwaar of opmerking indienen?
Dit kan via e-mail naar milieu@oudenburg.be of per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg. Vermeld steeds je naam en adres.