Openbaar onderzoek ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oudenburg

21 sep 2017
  Facebook  Twitter  Email  Print

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) formuleert een langetermijnvisie op het gebruik van de ruimte binnen de gemeente voor de verschillende maatschappelijke functies zoals wonen, werken, landbouw, recreatie, natuur … Daarbij wordt er rekening gehouden met de beschikbare ruimte en de wensen en de verschillende functies die daarin moeten worden ondergebracht.

Een structuurplan bestaat uit kaarten en tekst die samen de ruimtelijke toekomst van de gemeente schetsen. Op de kaarten zal je tevergeefs zoeken naar specifieke percelen of nieuwe bestemmingen van gronden. Het zijn ruwe tekeningen die de ideeën en de visie uit de tekst illustreren.

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bestaat uit drie delen:

  • Informatief gedeelte
    Dit is de terreinverkenning. Hoe is de toestand nu? Wat zijn de mogelijkheden en knelpunten? Welke ontwikkelingen mogen we in de toekomst verwachten?
  • Richtinggevend gedeelte
    Uitgaande van de bestaande toestand vragen we ons af wat de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn. De algemene acties en maatregelen worden in dit deel uitgewerkt.
  • Bindend gedeelte
    Dit deel bevat de acties en maatregelen die de gemeente prioritair zal uitvoeren.

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017. Vanaf maandag 24 juli 2017 tot en met maandag 23 oktober 2017 vindt een openbaar onderzoek plaats. Op woensdag 20 september 2017 wordt om 19.30 uur een informatievergadering gehouden in ipso facto, Marktstraat 25 te 8460 Oudenburg.

Het ontwerp-GRS ligt vanaf maandag 24 juli 2017 tot en met maandag 23 oktober 2017 ter inzage in het bureel van de dienst grondgebiedzaken, De Groote Poorte, Weststraat 33 te 8460 Oudenburg, iedere werkdag van 8.30 uur tot 12 uur, op maandag van 16 uur tot 18 uur en woensdag van 16 uur tot 17.30 uur.

 Het ontwerp kunt u hier downloaden (74,9 MB)

Eventuele bezwaren en opmerkingen over het ontwerp-GRS kunnen per aangetekende brief worden toegezonden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p/a Weststraat 24 te 8460 Oudenburg of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de dienst grondgebiedzaken, uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, dit is op 23 oktober 2017.

Meer info
Dienst grondgebiedzaken, Weststraat 33 - 8460 Oudenburg | T 059-56 84 51 | E grs@oudenburg.be