Kandidaten GECORO Oudenburg gezocht | verlengd tot 1 maart 2016

12 feb 2016
gecoro afbeeldingRecent werd in Oudenburg de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) opgericht. Deze commissie geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad over het beleid op het vlak van ruimtelijke ordening.

De Oudenburgse GECORO zal bestaan uit 7 leden, waarvan 2 deskundigen en 5 vertegenwoordigers van de hiernavolgende maatschappelijke geledingen:
  • milieu- en natuurverenigingen;
  • verenigingen van werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers);
  • verenigingen van handelaars;
  • verenigingen van landbouwers;
  • verenigingen van werknemers.
Voor de invulling van deze adviesraad is het stadsbestuur op zoek naar valabele kandidaten. Belangrijk: hoogstens 2/3 van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn. Alle leden hebben een plaatsvervanger, met uitzondering van de voorzitter, die bovendien een deskundige moet zijn. Elke kandidatuur moet vergezeld worden van een motiveringsnota waaruit de interesse blijkt voor Oudenburg in het algemeen en voor ruimtelijke ordening in het bijzonder.

Kandidaturen kunnen schriftelijk ingediend worden tot uiterlijk dinsdag 1 maart 2016 bij het college van burgemeester en schepenen, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg of via mail: gecoro@oudenburg.be.

Meer informatie, waaronder een ‘Informatieve nota voor de kandidaten voor de GECORO’, vindt u op de website www.oudenburg.be/gecoro of kun je aanvragen via mail gecoro@oudenburg.be.