Inspraak plan-MER sectorale voorwaarden windturbines VLAREM II

12 jan 2022
Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid. De inspraakperiode over de kennisgevingsnota loopt van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022. 
 
Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie stelt het Vlaams Departement Omgeving momenteel een plan-MER op om de milieu-impact van de sectorale voorwaarden voor windturbines te onderzoeken. 

In een vroege fase van de procedure van plan-MER wordt een kennisgevingsdocument opgemaakt. Dit document bevat informatie over het voorgenomen plan en de manier waarop de milieueffecten van dat plan zullen worden bestudeerd, geëvalueerd en beoordeeld.

Burgers of overheden hebben inspraak op dit kennisgevingsdocument. Zo kunnen ze  vóór de start van het milieueffectenonderzoek extra elementen aanbrengen die in het milieueffectenonderzoek mee in beschouwing moeten worden genomen om de effectenstudie zo volledig mogelijk te maken. 


Geef je mening

Je kan van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor  alternatieven. Je kan de nota hieronder downloaden of inkijken bij de dienst Omgeving na afspraak op het nummer 059-56 84 51. 

Bezorg jouw opmerkingen aan het Team Mer uiterlijk op 12 februari 2022 op een van de volgende manieren:

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.