Info- en participatiemoment RUP Abdij en RUP Millebeek

25 mei 2023

Het stadsbestuur van Oudenburg wenst twee ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op te maken als uitvoering van de visie in het masterplan centrum Oudenburg: RUP Abdij en RUP Millebeek.

RUP Abdij betreft de omgeving van de Abdijhoeve, het RAM, ipso facto en abtspark. RUP Millebeek betreft de omgeving van de site Vanderheyde (voormalig OCMW-huis), het woonzorgcentrum (Riethove), het lokaal dienstencentrum (Biezenbilk), het recyclagepark, het Elzenbroek, de Millebeek,…

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.

Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo’n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Elke eigenaar of betrokkene zal ruim de tijd krijgen om zich te informeren en om zijn stem te laten horen. 

Info- en participatiemoment

Een gezamenlijk info- en participatiemoment gaat door op donderdag 8 juni 2023 tussen 16 en 19 uur in het stadhuis (Weststraat 24, 8460 Oudenburg). Inschrijven kan via het nummer 059-56 84 20 of per mail naar secretariaat@oudenburg.be.

Met dit infomoment wenst het stadsbestuur de procedure toe te lichten en hopen we interessante suggesties en opmerkingen te mogen ontvangen tijdens de voorbereidende fase. Iedereen is welkom.

Ter inzage

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.18 en verder van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ligt de proces- en startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Millebeek ter inzage bij de dienst omgeving van de stad, in De Groote Poorte, Weststraat 33 - 8460 Oudenburg (na afspraak op het nummer 059-56 84 52). Via RUP Abdij en RUP Millebeek kan je de documenten digitaal raadplegen.

De proces- en startnota’s kunnen geraadpleegd worden vanaf 1 juni tot en met 31 juli 2023.

Reacties

Reacties kunnen schriftelijk bezorgd worden via e-mail naar omgeving@oudenburg.be, per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen (Weststraat 24, 8460 Oudenburg), of kunnen afgegeven worden op het stadhuis (tijdens de openingsuren) tegen ontvangstbewijs. Dit dient te gebeuren vóór 31 juli 2023.