GAS-reglement in voege vanaf 1 juli 2021

30 jun 2021
  Facebook  Twitter  Email  Print
Vanaf 1 juli 2021 is in elke gemeente van de Politiezone Kouter éénzelfde GAS-reglement van toepassing. In Ichtegem, Gistel en Jabbeke gaat het om de vervanging van een reeds eerder bestaand GAS-reglement, voor Oudenburg en Torhout is de invoering van GAS helemaal nieuw. 

Op die manier is er voor de inwoners van alle gemeenten en de politieagenten meer duidelijkheid, want de regels zijn overal gelijk! Zo weet je waar je aan toe bent in Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Torhout door de uniformiteit in de regelgeving.

Wat is GAS?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het gaat eigenlijk om afspraken die we maken om het in jouw buurt zo aangenaam mogelijk te maken. Veel storende vormen van kleine overlast werden in praktijk zelden beboet. Deze gemeentelijke regelgeving biedt hier een oplossing. De gemeente kan deze inbreuken zelf strafbaar maken en bijgevolg ook beboeten, zonder tussenkomst van de rechtbank.

Wat zijn de sancties?

Er zijn 4 soorten sancties:
  • een administratieve geldboete (max. 350 euro);
  • een gemeenschapsdienst (max. 30 uur);
  • een bemiddeling: daders en benadeelden worden rond de tafel gebracht om zo tot een (symbolisch) herstel van de geleden schade te komen;
  • een schorsing of intrekking van een vergunning of een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.


Op wie is GAS van toepassing?

Gemeentelijke administratieve boetes kunnen worden opgelegd aan meerderjarige natuurlijke personen en aan rechtspersonen (bedrijven, verenigingen, …). Op minderjarige overtreders is GAS niet van toepassing.

Welke overtredingen en wie stelt ze vast?

Het gaat voornamelijk om inbreuken op het algemeen politiereglement. Enkele voorbeelden van overlastproblemen zijn lawaaihinder, wildplassen, zwerfvuil,... Ook sommige vormen van fout parkeren (zoals blauwe zone) kunnen met GAS worden beboet.

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de inspecteurs van de lokale politie en door gemeentelijke ambtenaren die hiertoe werden aangeduid.

De vaststellers hebben bij het merendeel van de overtredingen ook de mogelijkheid om een schriftelijke waarschuwing uit te schrijven. Op die manier werkt het GAS-reglement eerder sensibiliserend en niet onmiddellijk beboetend. Als je dan dezelfde inbreuk binnen de 2 jaar opnieuw begaat, wordt een bestuurlijk verslag opgesteld met het oog op sanctionering.

Wie bepaalt de boete?

De boete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar van de gemeente. Dit is een gemeentelijk ambtenaar die onafhankelijk kan oordelen aan de hand van het opgesteld verslag of er een geldboete volgt en hoe hoog die is.

Hoeveel bedraagt de boete?

Verkeersovertreders die bijvoorbeeld fout parkeren of een verkeersbord negeren, riskeren een administratieve geldboete van 58 euro of 116 euro.

Voor de andere overtredingen tegen de GAS-wetgeving kunnen boetes tot 350 euro worden uitgeschreven, afhankelijk van de ernst van de inbreuk en een eventuele herhaling ervan.

In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot extra kosten (bv. opruimkosten bij sluikstorten). Dit kan betekenen dat je als overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een factuur van de gemeente ontvangt om deze kosten te betalen.


GAS-reglement_GR_20210519.pdf
(2,77 MB)