bOOm+plan

Onze gemeente trekt de kaart van de duurzaamheid en ondertekent het Vlaams bomencharter. Het gaat om een burgerinitiatief dat steden en gemeenten uitdaagt om een streefdoel vast te leggen tegen 2024. Dit initiatief past binnen het Burgemeestersconvenant dat streeft naar 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030. De gemeente wil het goede voorbeeld geven en inwoners aanmoedigen om zelf ook meer bomen aan te planten. Daartoe werd het bOOm+plan n opgemaakt. Met dit bOOm+plan wil Oudenburg deze ambitie waarmaken.

Volgende acties worden ondernomen om dit doel te bereiken:

  • Het stadsbestuur wil voor elke nieuw geboren inwoner een geboorteboom aanplanten. Zo moet het reeds bestaande geboortebosje aan de hoek van de Zeeweg en de Oude Bruggeweg uitgroeien tot een waar speelbos.
  • Als geschenk bij een huwelijk wordt een fruitboom aangeboden.
  • Het stadsbestuur gaat in samenwerking met de werkliedenploeg op zoek naar restgronden waar we kunnen postzegelbosjes, wonderwoudjes of landschapslanen aan planten.
  • Burgers kunnen via de website op eenvoudige manier hun eigen geplante bo(o)men op privéterrein laten meetellen in de Bomenteller. Via deze link kun je jouw boom of bomen aanmelden. Deze bomen teller is een overzichtelijke stand van zaken inzake het Boomplusplan.
  • Tijdens de week worden extra acties ondernomen om gratis boompjes te verdelen.
  • Het stadsbestuur zal ook strenger toezien op het verplicht aanplanten van groenscherm opgelegd bij omgevingsvergunningen en is actief op zoek naar extra gronden voor.