Bestuurderspas

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert op grondgebied van het Vlaamse Gewest, moet vanaf 1 juli 2020 in het bezit zijn van een bestuurderspas. 

Aanvraag
Bestuurders of kandidaat-bestuurders moeten hun bestuurderspas aanvragen bij de gemeente waarin zij gedomicilieerd zijn. Aanvragers die niet gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest kunnen langsgaan bij een Vlaamse gemeente naar keuze. 

De bestuurderspas dient aangevraagd te worden via de Centaurus2020-databank via de volgende link: https://centaurus2020.vlaanderen.be/ 

De bestuurderspas wordt uitgereikt binnen 20 dagen vanaf de dag waarop de aanvraag volledig is. De bestuurderspas vervalt als hij niet is afgehaald binnen de 3 maanden die volgen op de laatste dag van de uitreikingstermijn van 20 dagen. 

Bestuurderspassen worden verleend voor een periode van 5 jaar en zijn hernieuwbaar.
De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar. 

Voorwaarden
Je kan het beroep van bestuurder van een voertuig bestemd voor individueel bezoldigd personenvervoer uitoefenen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1° je beschikt minstens twee jaar over een rijbewijs;
  2° je woont in België of beschikt over een gekozen woonplaats waar jou elke oproeping of officiële betekening geldig kan worden gedaan;
  3° je voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid en beroepsbekwaamheid. 

Verplicht toe te voegen documenten
Bij de aanvraag moeten de volgende documenten verplicht worden toegevoegd:

1° een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterzijde);
2° een kopie van je rijbewijs met medische keuring (voor- en achterzijde);
3° een bewijs van taalkennis van het Nederlands:
a) diploma of getuigschrift hoger middelbaar onderwijs, of attest niveau B1 of 2.1, of
b) bewijs van lager onderwijs of attest niveau A2 of 1.2, MET erewoordverklaring dat je binnen de 2 jaar niveau B1 zult behalen;
4° een uittreksel uit het strafregister (model 569.1-28) van minder dan 3 maanden oud;
5° indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt: de toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België (enkel voor buitenlandse staatsburgers);
6° als je ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel: een  bewijs van vereiste kennis voor het vervoeren van personen in een rolstoel. 

Bedrag
De bestuurderspas wordt afgeleverd na betaling van een retributie van 20,00 euro. Na het goedkeuren van de aanvraag, zal je hiervoor een factuur ontvangen. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index. 

Doorgeven wijzigingen
Als bestuurder ben je verplicht om de stad Oudenburg binnen de volgende termijnen op de hoogte te brengen van de volgende zaken:

1° een wijziging van het adres van je woonplaats: binnen tien dagen na de dag van de wijziging. Bij een adreswijziging binnen de gemeente, blijft de bestuurderspas geldig;
2° een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling vermeld in artikel 25, §1 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer: binnen tien dagen na de dag waarop het vonnis is uitgesproken. Je bezorgt in dat geval een kopie van de uitspraak;
3° het intrekken van je rijbewijs met geldige medische keuring of van de toelating tot het verrichten van arbeidsprestaties in België: binnen 24 uur na die intrekking. 

Jaarlijks te bezorgen: uittreksel uit het strafregister
Als bestuurder bezorg je de administratieve diensten van de stad Oudenburg jaarlijks, binnen drie maanden na de verjaardag van de uitreiking van je bestuurderspas, uit eigen beweging een uittreksel uit het strafregister (model 569.1-28), dat minder dan drie maanden oud is, waarin vermeld staat dat je nog altijd voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid, vermeld in artikel 25, §1 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.