Inzage- en verbeteringsrecht

Ieder in het rijksregister ingeschreven persoon of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht op mededeling van de informatiegegevens die met hem of haar in verband staan en in het Rijksregister worden opgeslagen. De persoon die van dit recht gebruik wenst te maken, is ertoe gehouden hetzij persoonlijk een gedateerde en ondertekende aanvraag in te dienen bij de dienst burgerzaken, hetzij zijn aanvraag met een aangetekende brief te doen toekomen bij het college van burgemeester en schepenen. Een procedure bij volmacht niet is toegestaan.

Mocht blijken dat gegevens onnauwkeurig, onvolledig of onjuist zijn, dan heeft dezelfde persoon het recht om deze te laten verbeteren. De verbetering gebeurt op basis van bewijselementen, die in aanmerking kunnen genomen worden gezien de aard van de informatie (uittreksel uit of afschrift van een akte van de burgerlijke stand, eensluidend verklaard afschrift van een vonnis of een arrest, ...). De persoon die zijn recht op verbetering uitoefent, levert tot staving van zijn verzoek alle bewijselementen die in aanmerking kunnen genomen worden. Na onderzoek door de dienst burgerzaken zal het college van burgemeester en schepenen beslissen de gegevens te verbeteren of dit te weigeren. Het "recht op verbetering" van gegevens wordt gratis uitgeoefend.
 
Je kan jouw persoonlijk dossier zelf inkijken via de beveiligde website van het rijksregister, als je beschikt over een kaartlezer voor de elektronische identiteitskaart, én je PIN-code.

Klik hier voor jouw persoonlijk dossier.