Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woning voldoet aan de opgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen volgens de Vlaamse Wooncode.

Het attest is in principe 10 jaar geldig vanaf de afgifte ervan, maar deze termijn kan door de gemeenteraad worden beperkt.

De regelgeving rond woningkwaliteit wijzigt immers snel waardoor woningen met een conformiteitsattest mogelijk niet voldoen aan de meest recente normen.

Om de verbetering van de woningkwaliteit van het woningpatrimonium in de gemeente te stimuleren werd op 13 februari 2019 door de gemeenteraad beslist om de geldigheidsduur van het conformiteitsattest te beperken tot 5 jaar. Dit moet de eigenaars (en verhuurders) ertoe aanzetten om de kwaliteit van de woningen op peil te houden.

Om daarnaast ook de drempel voor het aanvragen zo laag mogelijk te houden blijft de afgifte van een conformiteitsattest wel gratis.

De nieuwe regeling gaat in op 1 april 2019.

De geldigheidsduur van de conformiteitsattesten die voordien werden aangevraagd en/of afgeleverd blijft evenwel ongewijzigd.