Kerkelijke bezienswaardigheden in Oudenburg

Romaanse St.-Eligiuskerk

Oudekerkstraat in Ettelgem

Sedert 1911 doet deze grotendeels Romaanse constructie geen dienst meer als bidplaats. Ze is gelegen op een zandrug. Het oorspronkelijke uitzicht van de kerk (twaalfde - veertiende eeuw) is nog duidelijk zichtbaar : een driebeukige basilicale vorm met koor en absis. Oorspronkelijk was de absis recht afgesloten.De arcaden scheiden de middenbeuk van de zijbeuken. De noordzijde van deze galerij is overduidelijk nog Romaans en in veldsteen opgetrokken. De zuidzijde heeft slechts twee gotische bogen die op een natuurstenen zuiltje rust.Het zadeldak van de middenbeuk lag hoger, wat nog duidelijk zichtbaar is door bouwrestanten op de torenflank. De stoere toren met een merkwaardige overgang naar de kubusvormige bovenstructuur dateert uit de veertiende eeuw. De sacristie werd in de zeventiende eeuw opgetrokken.

Door de bouw van een nieuwe parochiekerk (begin twintigste eeuw) kwam de Romaanse kerk leeg te staan. Het scheelde niets of die werd volledig afgebroken omstreeks 1930-1931. Zo verdween bijna het volledige schip en de mariale kapel. In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de Dienst voor Monumentenzorg van de Vlaamse Gemeenschap werd deze Romaanse kerk in 1986-1988 door het stadsbestuur gerestaureerd. Tijdens de zomermaanden lopen er geregeld tentoonstellingen. In deze ruimte vinden ook andere culturele manifestaties plaats (voordrachten, concerten…). Momenteel zijn er plannen om de bidplaats opnieuw te renoveren.

St.-Eligiuskerk

Dorpsstraat in Ettelgem

Deze driebeukige bidplaats met transept, diep koor en twee nevenkoren werd vanaf 1909 opgetrokken in neogotische stijl. De leiding berustte bij de Brugse architect Alfons de Pauw. Tot de voornaamste kunstwerken, die afkomstig zijn uit de Romaanse kerk van ettelgem, behoren een zeventiende-eeuwse preekstoel, twee biechtstoelen en een paar schilderijen uit de zeventiende eeuw. Ook de doopvont en het tabernakel komen uit de vroegere kerk.

O.-L.-Vrouwekerk

Mariastraat

Het neogotische monument heeft een basilicale vorm en werd in 1874 ontworpen door architect P. Buyck. Voordien stond hier een Romaanse bidruimte. In deze kerk bevindt zich het schrijn van de H. Arnoldus, die de nabijgelegen maar bijna volledig verwoeste St.-Pietersabdij stichtte. In de glasramen en in het beeldhouwwerk van een zijaltaar worden taferelen uit het leven van deze heilige afgebeeld. In de middenbeuk werden de wapens van de abten geschilderd. Merkwaardig is het vijftiende-eeuwse devotiebeeld van O.-L.-Vrouw-van-Foy en enkele gedenk- en grafplaten. Op het neogotische portaal prijkend e beelden van de HH. Arnoldus en Petrus en bovenaan die van Maria als Onbevlekte ontvangenis. De toren van de kerk werd in 2010-2011 gerestaureerd. In 2011 werd een beiaard met achttien klokken in deze toren geplaatst.

Abdijhoeve

Marktstraat 1

Door de zeventiende-eeuwse schilderachtige toegangspoort komt de bezoeker op de binnenkoer van de abdijhoeve. Deze witgekalkte langsbouw is één van de laatste overblijfselen van de voormalige Sint-Pietersabdij. De hoeve werd in de negentiende eeuw grondig verbouwd en aangepast. Aan de oostzijde bevindt zich een steen met wapen van Karel Gheleyns (+ 1677), de vermoedelijke bouwheer. Interessant is ook de duiventoren uit de vijftiende eeuw, die later werd verbouwd.

Abtsgebouw - RAM

Marktstraat 25

Naast de hoeve blijft de achttiende-eeuwse prelaatswoning van deze Sint-Pietersabdij over. De constructiedatum (1756) is in de gevel vastgelegd door de muurankers. Het gebouw in classicerende vormgeving, werd opgetrokken tijdens het abbatiaat van Maurus Eloy. Het gebouw werd in jaren 2007-2008 gerestaureerd en gerenoveerd. Hier is nu het Romeins Archeologisch Museum (RAM) gevestigd met een unieke collectie Romeinse voorwerpen.

Oudenburg behoorde namelijk tot de voornaamste castella die door de Romeinen waren opgericht ter verdediging van de Noordzeekust. Naast de versterkingen vonden archeologen ook een uitgebreid grafveld. Dit museum bevat deze collectie Romeinse voorwerpen die vooral uit de vierde eeuw dateren en die in Oudenburg werden opgegraven. Merkwaardig zijn de fibulae, glazen vazen en kruiken. Het geheel werd didactisch uitgebouwd met maquettes, sprekende poppen enz.

In het bezoekerscentrum over de geschiedenis van de abdij wordt een witstenen basreliëf waarin links Sint-Arnoldus, in wapenuitrusting en met bisschopsattributen werd afgebeeld, en rechts, Sint-Jacob-van-Compostela bewaard. Ook een aantal andere voorwerpen in verband met de geschiedenis van de St.-Pietersabdij zijn er ondergebracht.Het museum is open vanaf de week voor de Paasvakantie tot en met eind oktober. Op maandag is het gesloten. Hier kunnen ook verschillende boeken en brochures over de geschiedenis van Oudenburg en over de Romeinen worden aangeschaft.

De bijhorende tuin werd in de jaren 2009 aangelegd en is historisch geconcipieerd.Stukken ervan verwijzen naar de structuur van de voormalige abdij.

Kapelletje aan het Vrijboompje

Op deze plaats stond in de Middeleeuwen een galg. Iemand die kon ontsnappen en een boom met een O.-L.-Vrouwebeeldje bereiken was een vrij persoon. Het verklaart meteen de naam van dit kruispunt.

Sint-Michielskerk

Pastoriestraat in Roksem

Deze moderne, functionele zaalkerk met losstaande klokkentoren werd gebouwd in 1964. De doopvont is een twaalfde-eeuws bekken in witte mergelsteen. De parochie behoort tot de oudste van Vlaanderen. Naast de kerk prijkt een modern vredesmonument van de hand van de Brugse kunstenaar Pieter Boudens.

Archeologische site Roksem

Langs de Oude Brugseweg, bijna op de hoek met de Zeeweg werd een archeologisch park met het tracé van de vroegere Romaanse kerk aangelegd. Hier stond ooit één van de eerste parochiekerken van Vlaanderen. Een maquette toont het vermoedelijke uitzicht van de vroegere bidplaats. Vergeten we niet dat Roksem tot de oudste parochies van deze streek behoort.

Sint-Audomaruskerk

Gistelsesteenweg in Westkerke

De Sint-Audomaruskerk is een driebeukige neogotische pseudo-hallenkerk met achthoekige geklasseerde toren die vroeggotische kenmerken vertoont.Dergelijke torens zijn typisch voor de streek. De torenhelm is uitgevoerd naar een ontwerp van architect Pierre Buyck, circa 1875-1877.De toren werd in 1994 gerestaureerd.Ze leunt aan bij een neogotische kerk uit de jaren 1914-1915, gebouwd naar een ontwerp van de architect Jules Carette. Een drietal merkwaardige schilderijen en meubilair uit de achttiende en negentiende eeuw sieren het interieur. Let er vooral op het houten doksaal in classicerende stijl.

Kapellen

Daarnaast zijn er zeer veel kapellen. Het gaat vooral om neogotische kapellen, zoals in de Kapellestraat (Oudenburg), in de Dorpsstraat (Ettelgem), Oudekerkstraat (Ettelgem), Oudebruggeweg (Westkerke) …

Oudenburg bezit ook het kleinste kapelletje in West-Vlaanderen (Klemenskerksestraat).

En verder zeer veel veldkapellen (bv. Kwadeweg).

Devotiekapel ’t Pompje (Clemensheulestraat)

Enz.

Die lijst is niet volledig

Kerkelijke folklore

Oudenburg heeft één reus: Sint-Arnoldus, patroon van Oudenburg.

Kerkelijke Oudenburgse streekproducten

Er zijn nu eenmaal streken die dankzij hun ligging, hun klimaat en hun aardse rijkdom over een uitzonderlijke waaier aan smaakvolle streekproducten beschikken. Oudenburg is zo’n voorbeeld. Doordat de H. Arnoldus, patroon van de brouwers en uitvinder van het bier, er ooit in de elfde eeuw langskwam, mocht een rijk gevuld aanbod aan streekbieren niet ontbreken. Naast het donkeramberkleurige Sint-Arnoldusbier van een zestal graden, kan je ook hoger mikken. In het museum kan je verder ook je tong laten strelen door een stukje overheerlijke Sint-Arnolduscake.

 
Erfgoedkring Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-56 84 00