Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

gecoro afbeelding

Taak

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is de lokale adviesraad voor ruimtelijke ordening.

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Wettelijke basis: de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening.

Samenstelling

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke geledingen en uit deskundigen. Elk lid heeft ook een plaatsvervanger.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Oudenburg is thans samengesteld uit:
  • Murielle Decoo, (waarnemend) voorzitter;
  • Nico Decoster, deskundige;
  • Dany Denduyver, deskundige;
  • Marian Stadsbader, namens de verenigingen van werknemers, op voordracht van het ACV West-Vlaanderen (plaatsvervanger: Johan Vanslembrouck);
  • Pieter Vanhevel, namens de verenigingen van landbouwers, op voordracht van de Bedrijfsgilde en de Landelijke Gilde van Oudenburg (plaatsvervanger: Alexander Maenhoudt);
  • Dirk Peene, namens de milieu- en de natuurverenigingen, op voordracht van Natuurpunt Gistel-Oudenburg en de vzw Hoge Dijken (plaatsvervanger: Freddy Cordy);
  • Johan Verborgh, namens de verenigingen van werkgevers en zelfstandigen, op voordracht van Voka/Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (plaatsvervanger: Dieter Coussée);
  • Charlotte Martens, namens de verenigingen van handelaars, op voordracht van Unizo Oudenburg (plaatsvervanger: Jan Jonckheere).
De stedenbouwkundig ambtenaar, Kurt Van Craeynest, zetelt als secretaris, zonder stemrecht.