Openbaarheid van de archiefstukken

Openbaarheid van bestuursdocumenten en de archiefstukken

De openbaarheid van bestuursdocumenten staat beschreven in het Bestuursdecreet van 7 december 2018. Als overheidsinstanties zijn het stads- en OCMW-bestuur verplicht om aan iedereen die erom verzoekt, de gevraagde bestuursdocumenten openbaar te maken.
Je hebt het recht om inzage te krijgen in de documenten, er uitleg over te krijgen en eventueel een afschrift te vragen. Het inzagerecht evenals het recht op uitleg zijn gratis. Voor het verkrijgen van een afschrift kan wel een dekkende kostprijs gevraagd worden.
Je dient je aanvraag schriftelijk in (per brief of via e-mail), waarbij je minstens de volgende zaken meedeelt: jouw naam, jouw adres, de informatie die nodig is om het onderwerp te kaderen. We vragen ook om aan te geven of je inzage of een afschrift wilt krijgen.
Het bestuur antwoordt zo snel als mogelijk op jouw vraag en uiterlijk 20 dagen nadat jouw vraag werd geregistreerd. Bij goedkeuring kan je binnen de 20 dagen de stukken ter inzage komen bekijken of een afschrift ontvangen van de gevraagde informatie.
In principe is nagenoeg alle informatie openbaar voor zover de bestuursdocumenten af zijn. Sommige informatie blijft evenwel een langere periode (20, 50 of 120 jaar) niet openbaar. Jouw aanvraag inzake openbaarheid van bestuur kan afgewezen worden in volgende gevallen:

 • Indien de openbaarmaking afbreuk doet aan het geheim van beraadslaging;
 • Indien de openbaarmaking afbreuk doet aan de persoonlijke levenssfeer van anderen, tenzij die persoon instemt met de openbaarmaking;
 • Indien de informatie door een derde werd verstrekt en als vertrouwelijk werd bestempeld;
 • Indien de openbaarmaking afbreuk doet aan het geheim van beraadslaging of de resultaten van een audit;
 • Indien de openbaarmaking afbreuk doet aan de mogelijkheid om een eerlijk proces te krijgen in een administratief of burgerlijk rechtsgeding;
 • Indien de openbaarmaking wordt gevraagd in kader van een strafvordering of de vordering van een administratieve sanctie;
 • Indien het informatie betreft over tuchtzaken;
 • Indien het commerciële of industriële informatie betreft met een vertrouwelijk karakter;
 • Indien de openbaarmaking een gevaar inhoudt voor de openbare orde en de veiligheid.
Indien je aanvraag werd geweigerd, kan je binnen de 20 kalenderdagen beroep aantekenen bij de beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur.

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 - 1000 Brussel
T 025-53 57 25
E openbaarheid@vlaanderen.be

Toegang tot de registers van (de akten van) de burgerlijke stand

De toegang tot de akten van de burgerlijke stand wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek en dus niet door het Bestuursdecreet. Artikel 29 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt de vereisten voor het verkrijgen van een uittreksel of afschrift. Een uittreksel bevat de actuele gegevens zonder historiek, een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon.

Sedert 1 april 2019 heeft iedereen recht op een uittreksel of een afschrift van de akten van de burgerlijke stand volgens de Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie. Dit geldt voor alle

 • Geboorteakten ouder dan 100 jaar,
 • Huwelijksakten ouder dan 75 jaar,
 • Overlijdensakten ouder dan 50 jaar.
Indien de akten jonger zijn dan bovenstaande tijdsperiode, hebben enkel de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, de wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in opgaande of nederdalende lijn (vader of moeder, zoon of dochter), zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat recht op een uittreksel of afschrift. De voormalige toelatingen van de familierechtbank om genealogisch onderzoek te verrichten, zijn niet langer geldig.

Toegang tot de bevolkingsregisters

De toegang tot de bevolkingsregisters is geregeld in het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister.

De bevolkingsregisters die meer dan 120 jaar geleden zijn afgesloten, zijn vrij raadpleegbaar voor genealogisch, historisch of ander wetenschappelijk onderzoek.

De bevolkingsregisters jonger dan 120 jaar zijn in principe niet openbaar. Voor inzage omwille van genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden dien je in afgaande rangorde toestemming te vragen. Allereerst dien je toestemming te vragen aan de betrokken persoon. Indien de persoon overleden dien je toestemming te vragen aan de echtgenoot of echtgenote of diens afstammelingen in eerste graad. Indien die er niet meer zijn, dien je een verzoekschrift tot inzage te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen met de vermelding van eventuele publicatiedoeleinden.