Bibliotheekcommissie

Taak

De bibliotheekcommissie is het beheersorgaan voor de openbare bibliotheek, maar heeft ook een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de gemeente als inrichtende overheid voor alle aspecten van het bibliotheekwerk.

Als beheersorgaan staat de commissie in voor het beheer van de collectie en voor de opmaak van het dienstreglement van de bibliotheek.

Het beheersorgaan heeft een adviserende rol bij de opmaak van het bibliotheekbeleidsplan, en bij de uitvoering en de evaluatie ervan, respectievelijk via het opstellen van het jaarlijks actieplan en via de redactie van het jaarlijks werkingsverslag.

Wettelijke basis: het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, en het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2002 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid.

Samenstelling en werking

In het beheersorgaan van de bibliotheek zijn zowel de ideologische en filosofische strekkingen als de gebruikers vertegenwoordigd. De bibliothecaris fungeert als secretaris.

De commissie komt een drietal keren per jaar samen.

Voorzitter: Roland Verhelst
Secretaris: Rik Casier