Openbaarheid van bestuur

Alle informatie, ongeacht de drager, die in het bezit is van een overheidsorganisatie is principieel openbaar. Dat betekent dat je inzage kan krijgen, uitleg kan vragen of een afschrift van die bestuursdocumenten kan krijgen.

Een aanvraag indienen kan via brief (Dienst openbaarheid, Weststraat 24, 8460 Oudenburg) of via mail via openbaarheid@oudenburg.be. De aanvraag moet je naam en adres bevatten. Daarnaast moet er duidelijk zijn over welke bestuursdocumenten het gaat en of je er inzage, uitleg of een afschrift van wil.

Houd er rekening mee dat er wel een aantal uitzonderingen mogelijk zijn. Je aanvraag kan dan ook niet altijd ingewilligd worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als de bestuursdocumenten nog niet af zijn, als het document persoonlijke informatie van andere personen bevat, als er een geheimhoudingsplicht op rust, als de openbare orde in het gedrang komt... Als de aanvraag wordt geweigerd of het document slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt wordt, wordt de uitzonderingsgrond steeds meegegeven.

Het bevoegd orgaan voor het nemen van een beslissing over de aanvraag tot openbaarmaking is de algemeen directeur.

Meer informatie over openbaarheid en de bijhorende uitzonderingen kan je vinden op www.vlaanderen.be/toegang-tot-bestuursdocumenten-via-openbaarheid-van-bestuur.