Elektronische facturatie

Op 1 maart 2024 treedt de derde fase van de e-facturatieverplichting bij overheidsopdrachten in werking. Vanaf dan moeten facturen elektronisch verzonden worden als die voortvloeien uit een overheidsopdracht of concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan 3.000 euro (excl. btw) en die vanaf 1 maart 2024 zijn bekendgemaakt (Koninklijk besluit 9 maart 2022, artikel 1, 3°).
 
Wij vragen daarom aan alle leveranciers van het lokaal bestuur Oudenburg (stadsbestuur én/of OCMW-bestuur) om met deze e-facturatieverplichting rekening te houden, en de facturen die onder deze verplichting vallen uitsluitend onder elektronische vorm via het PEPPOL-platform aan te bieden. 
 
Een elektronische factuur of e-factuur heeft een vaste structuur in een xml-formaat volgens de PEPPOL standaard. Facturen aangeleverd in digitale vormen zoals PDF, Word en Excel zijn géén elektronische facturen.
 
Ook bij e-facturen blijven de volgende minimale vormvereisten van toepassing voor elke leverancier met ondernemingsnummer of btw-nummer.

 • Duidelijke informatie over de leverancier
  • ondernemingsnummer of btw-nummer
  • naam of maatschappelijke benaming
  • adres
  • IBAN-bankrekeningnummer

 • Bestuur aan wie de factuur gericht is
  • Stadsbestuur Oudenburg, Weststraat 24 8460 Oudenburg – btw-nr 0207.491.215
  • OCMW-bestuur Oudenburg, Ettelgemsestraat 18 8460 Oudenburg – ondernemingsnummer 0212.209.373

 • Duidelijke inhoud van de factuur, d.w.z. bevattend
  • vermelding ‘factuur’
  • factuurdatum
  • referentie, bijvoorbeeld verwijzing naar:
   • bestelbon
   • overeenkomst
   • raadsbeslissing of beslissing schepencollege of beslissing vast bureau
  • leveringsdatum (voor goederen) of prestatiedatum (bij diensten)
  • uniek factuurnummer
  • beschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en/of diensten
  • (eenheids)prijs en toegekende korting, hoeveelheid
  • bedragen: het bedrag zonder btw , btw-percentage en het btw-bedrag per tarief, het totaal te betalen bedrag
  • plaats waar de factuur werd opgemaakt
  • betalingscondities

 • Indien van toepassing : specifieke btw-vermeldingen op facturen zoals
  • ‘btw verlegd’ (btw verschuldigd door de medecontractant)
  • gedetailleerde omschrijving van de wettelijke grondslag op basis waarvan vrijstelling van btw wordt toegepast; bijvoorbeeld  (bijv. art. 44 btw-wetboek)

Meer info