Belasting op reclamedragers

Met ingang van 1 januari 2022 wordt een gemeentebelasting geheven op commerciële reclamedragers geplaatst op het grondgebied van de gemeente langs de openbare weg of op een plaats zichtbaar vanaf de openbare weg.

Het gaat zowel om publiciteits- en aankondigingsborden, elektronische reclameborden, sandwichborden, steiger- en spandoeken, en zo meer, als om muren en afsluitingen, voertuigen en aanhangwagens, en dergelijke.

Met commerciële reclame wordt bedoeld: elke vorm van aankondiging die tot doel heeft de handel, de nijverheid of het beroep bekend te maken die op een bepaalde plaats wordt uitgeoefend, evenals elke vorm van mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van goederen of diensten te bevorderen, ongeacht de plaats, de drager of de wijze van aankondiging of mededeling.

Wie is de belasting verschuldigd?

De belasting is verschuldigd door de persoon die de bevoegdheid heeft om de commerciële reclame op de drager te beheren en/of te exploiteren.
Als deze persoon niet gekend is dan is de belasting verschuldigd door de eigenaar van de vaste of mobiele drager of de eigenaar van de muur, het gebouw, de afsluiting, het voertuig of elke andere constructie waarop de reclame is aangebracht.

Bedrag van de belasting

Het belastingbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

De belasting is verschuldigd per drager en bedraagt voor aanslagjaar 2024 90,00 euro per vierkante meter.

Belastbaar of niet?

Om belastbaar te zijn dienen de reclamedrager en de commerciële reclame zichtbaar te zijn vanop de openbare weg en dient de totale nuttige oppervlakte ervan minstens 3 vierkante meter te bedragen.

Voor de muren en afsluitingen (of gedeelten ervan) waarop reclame wordt aangebracht, wordt de totale voor reclame bestemde oppervlakte als één drager beschouwd, ook indien er verschillende reclames op voorkomen, tenzij de verschillende reclames door verschillende personen (zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 3 van het gemeentelijk reglement) wordt beheerd.

Voor constructies met meerdere zijden worden de oppervlaktes van de zijdes die zichtbaar zijn samengeteld voor de berekening van de totale nuttige oppervlakte.

Zijn vrijgesteld van de belasting:

(1) de reclamedragers geplaatst op of aan de handelshuizen welke dienen voor het maken van reclame die betrekking heeft op de handel die in deze huizen wordt uitgeoefend, op voorwaarde dat de afstand tussen het bord en het handelshuis niet meer dan 20 meter bedraagt;
(2) de reclamedragers met betrekking tot reclame voor de verkoop, verhuur of overdracht van een roerend of onroerend goed, op voorwaarde dat de afstand tussen het bord en het goed niet meer dan 20 meter bedraagt;
(3) de reclamedragers op terreinen waarop bouwwerken zijn gestart, voor de duur van de bouwwerken en enkel in hoofde van de firma's die betrokken zijn bij de uitvoering van de werken;
(4) de reclamedragers geplaatst door de openbare besturen, diensten en instellingen, voor zover geen winstgevend doel wordt nagestreefd;
(5) de reclamedragers die enkel en alleen worden gebruikt voor notariële aankondigingen;
(6) de reclamedragers gebruikt door organisaties zonder winstoogmerk van menslievende, artistieke, letterkundige, wetenschappelijke aard of van openbaar nut in het kader van hun werking of door hen georganiseerde activiteiten;
(7) de reclamedragers gebruikt door socio-culturele, sport-, jeugd-, senioren- en politieke verenigingen en onderwijsinstellingen in het kader van hun werking of door hen georganiseerde activiteiten.

Aangifte

De belastingplichtige is ertoe gehouden tegen 31 maart van het aanslagjaar aangifte te doen van de reclamedragers waarover hij het beheer heeft. 
 
 
Het aangifteformulier kan je hieronder downloaden.

Download