Algemene werking

Samen met het college van burgemeester en schepenen bestuurt de gemeenteraad de stad. De leden ervan worden om de zes jaar verkozen door de gemeenteraadskiezers. De gemeenteraad van Oudenburg telt (inclusief de burgemeester en de schepenen) 21 raadsleden. De raad wordt voorgezeten door een voorzitter, gekozen onder de raadsleden, die bijgestaan wordt door de algemeen directeur. De gemeenteraad vergadert maandelijks (behalve in juli en augustus) en heeft een verordenende bevoegdheid.

De gemeenteraad is in de eerste plaats belast met het behartigen van de algemene gemeentelijke belangen en met het uitstippelen van het gemeentelijk beleid. Dit omvat onder meer de vaststelling van het budget en de gemeentebelastingen. Ook dient de gemeenteraad te waken over de uitvoering van het beleid. Dit gebeurt via de jaarlijkse controle van de rekeningen.