Algemene werking

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de stad. Het is een collegiaal orgaan, dat collectief verantwoordelijk is voor zijn beslissingen. Een schepen heeft immers geen individuele beslissingsbevoegdheid, al wordt er in de praktijk een taakverdeling doorgevoerd. De schepen is dan belast met de voorbereidende fase.

Het college van burgemeester en schepenen beheert de inrichtingen (bijvoorbeeld het stadhuis en de bibliotheek) en de eigendommen van de stad, houdt toezicht op de inkomsten en de uitgaven, leidt de openbare werken (bijvoorbeeld het aanleggen van rioleringen in een straat), verleent de bouw- of verkavelingsvergunningen, voert de rechtsgedingen van de stad en is thans ook bevoegd voor het aanstellen van het personeel. Het is belast met de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten. Vandaar dat men het college ook de uitvoerende macht noemt.

Het college van Oudenburg bestaat uit de burgemeester, benoemd door de Vlaamse regering, en drie schepenen, gekozen uit de gemeenteraad, aangevuld met de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW. Het college wordt bijgestaan door de algemeen directeur. Het college fungeert ook als vast bureau, en is als dusdanig ook bevoegd voor het beheer van het OCMW. Dit is een nieuwe regeling sedert 2019, bepaald door het decreet over het lokaal bestuur, om de integratie tussen het OCMW en de gemeenten te bevorderen. Het college vergadert wekelijks.